Εργαστήριο Έντυπης & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής

Φιλοσοφία 

Το Εργαστήριο είναι χώρος παραγωγής αξιών: επιστημονικών, τεχνολογικών, κοινωνικών αλλά και αισθητικών. Η φιλοσοφία του είναι ως εκ τούτου ολιστική και όχι κατακερματισμένη ή συγκυριακή.

Στη βάση του Εργαστηρίου βρίσκεται το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο όχι μόνο στηρίζει την δραστηριότητά του, αλλά και γίνεται ο αποδέκτης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενσωματώνοντας όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν απ’ αυτή, και μάλιστα στην ψηφιακή τους μορφή.

Η συγκρότηση και η λειτουργία του Αρχείου περιγράφονται στον ιστότοπο του ΤΛΠΜ.

 

Οργάνωση

Το ΕΨΕΤΕΜ αποτελείται από τις εξής επιμέρους ομάδες εργασίας:

  1. Ερευνητική ομάδα ψηφιακού αρχείου

Κοκκώνης Γιώργος (μουσικολόγος)

Παπαδάκη Ειρήνη (επικοινωνιολόγος)

Τσαρδάκας Απόστολος (μουσικός)

  1. Ερευνητική ομάδα για το ρεμπέτικο & αστικό λαϊκό τραγούδι

Κοκκώνης Γιώργος (μουσικολόγος)

Τσαρδάκας Απόστολος (μουσικός)

Μυστακίδης Δημήτρης (μουσικός)

Παπαδόπουλος Μπάμπης (μουσικός)

  1. Ερευνητική ομάδα για τις μουσικές παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου

Κοκκώνης Γιώργος (μουσικολόγος)

Τσαρδάκας Απόστολος (μουσικός)

Παύλου Λευτέρης (μουσικός)

  1. Ερευνητική ομάδα για τη λόγια νεοελληνική μουσική

Κοκκώνης Γιώργος (μουσικολόγος)

Ζουμπούλη Μαρία (ιστορικός)

Σκουλίδας Ηλίας (ιστορικός)

  1. Ερευνητική ομάδα για τη λαϊκότροπη νεοελληνική μουσική

Κοκκώνης Γιώργος (μουσικολόγος)

Ζουμπούλη Μαρία (ιστορικός)

Τσαρδάκας Απόστολος (μουσικός)

Μυστακίδης Δημήτρης (μουσικός)

Παπαδόπουλος Μπάμπης (μουσικός)

Επιστημονικά υπεύθυνος για την λειτουργία του ΕΨΕΤΕΜ είναι ο μουσικολόγος Γ. Κοκκώνης.

 

Στοχοθεσία

Βασικός στόχος είναι, μέσα σε ακαδημαϊκό πνεύμα, η προαγωγή των πεδίων που υπηρετούνται από κάθε ομάδα χωριστά, προς όφελος των μαθημάτων που σχετίζονται με αυτά. Με άλλα λόγια, ο συντονισμός των υφιστάμενων «κυττάρων» έρευνας και παιδαγωγικής πρακτικής που οργανώνονται γύρω από τα μαθήματα, είτε με την στενή έννοια της διδακτικής πράξης, είτε με την ευρύτερη, της ακαδημαϊκής προσωπικότητας των διδασκόντων. Αυτό αποσκοπεί στο να βελτιώσει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας των διδασκόντων μεταξύ τους και με τους φοιτητές τους, αλλά και την υποστήριξη και προβολή του έργου τους.

Αυτό γίνεται:

α. ενεργοποιώντας όλες τις μορφές ακαδημαϊκής έρευνας που αφορούν τα ως άνω πεδία

β. αξιοποιώντας όλες τις μορφές ακαδημαϊκής επικοινωνίας: παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συνέδρια, καλλιτεχνικές «κατασκηνώσεις» (résidences d’artistes)

γ. αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο.

Οι επικοινωνιακές δράσεις διακρίνονται στις «εντός» και «εκτός των τειχών», ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές τακτικές (αναζήτηση νέων κατηγοριών κοινού) και με τους διαθέσιμους πόρους.

Λόγω της φύσης του αντικειμένου του Εργαστηρίου, απώτερος στόχος, πέραν του στενά ακαδημαϊκού, είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην αισθητική καλλιέργεια ενός ευρύτερου κοινού, και μάλιστα κοινωνικών ομάδων που είναι λιγότερο μυημένες στον αισθητικό προβληματισμό και περισσότερο εθισμένες στη μαζική κουλτούρα.

Δέον είναι οι δράσεις αυτές να γίνονται εργαλείο ανάπτυξης – λειτουργικής, κοινωνικής, ακόμα και οικονομικής, κλπ., και επομένως να φέρνουν το Εργαστήριο σε συνέργεια με θεσμούς και φορείς.

 

Υποδομές

Το ΕΨΕΤΕΜ εδράζεται κυρίως στον χώρο του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και αξιοποιεί την υφιστάμενη χωροταξική, υλικοτεχνική και έμψυχη υποδομή του, της οποίας άλλωστε διασφαλίζει την τροφοδότηση και λειτουργία, είτε με τακτικούς είτε με έκτακτους πόρους. Ανάλογα με τις κατά περίσταση ανάγκες αξιοποιεί επίσης

-       Την υποδομή του studio ηχογράφησης του Τμήματος ΛΠΜ,

-       Τον εξοπλισμό των αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΛΠΜ.

 

Οικονομικοί πόροι

Το ΕΨΕΤΕΜ χρηματοδοτείται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και μέσω των παντοιοτρόπως επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.

Είναι δυνατόν επίσης να δέχεται την επιδότηση ή συνδρομή των εκάστοτε ακαδημαϊκών ή άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 
ΕλληνικάEnglish