News
Εξετάσεις και εργαστήρια εαρινού εξαμήνου 2019-20
21 May 2020

Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου, όπως έχει προβλεφθεί στο ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί σε εύθετο χρόνο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν εξ αποστάσεως, με τρόπο που θα ορίσει αυτόνομα ο κάθε διδάσκων.

Οι υποστηρίξεις πτυχιακών εργασιών συνεχίζονται εξ αποστάσεως έως τις 19/6.

Οι δεξιότητες VII και IX θα γίνουν με φυσική παρουσία το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων των Μουσικών Συνόλων του εαρινού εξαμήνου μεταφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
21 May 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έως την 30η Ιουνίου 2020 (εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 1.       Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του Άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στην Μουσικολογία ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
 2.       Πρόσφατα απόφοιτοι ΠΜΣ για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του ΠΜΣ μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
 3.       Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος ΑΕΙ, μη κάτοχος ΔΜΣ υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της ΕΔΣ και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του Ν.4485/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•   Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά ή αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής

•   Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών

•   Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής)

•   Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών

•   Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά

•   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

•   Ευσύνοπτη παρουσίαση μιας συγκροτημένης ερευνητικής πρότασης, με την σχετική βιβλιογραφία

•   Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα)

•   Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

•   Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές

•   Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από πλήρη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη Άρτας, Κωστακιοί, Τ.Κ. 47150, τηλ. 26810-50300).

 
Εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας και την βεβαίωση πτυχίου
05 May 2020

Εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

και την βεβαίωση πτυχίου

Oι φοιτητές που υποστηρίζουν την πτυχιακή τους εργασία εξ αποστάσεως, αφού παρουσιάσουν επιτυχώς, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 1. 1.   Το πρακτικό εξέτασης που φέρει την βαθμολογία και τις υπογραφές των εξεταστών, αποστέλεται στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα καθηγητή, πρωτολλείται και στην συνέχεια αποστέλεται στον φοιτητή για να χρησιμοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη.
 2. 2.   Στέλνουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής (δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατώντας εδώ) που προβλέπεται στο εσωτερικό της πτυχιακής εργασίας, ώστε να μπει στον φοιτητικό τους φάκελο. Για δική σας διευκόλυνση σχετικά με το γνήσιο υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποιήστε την εφαρμογή https://www.gov.gr/  ή πιο συγκεκριμένα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese (για υπεύθυνες δηλώσεις) 
 3. 3.   Ανεβάζουν στο Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης το pdf της πτυχιακής τους εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης
 4. 4.   Ανταποκρίνονται σε ό,τι τους ζητηθεί από την Βιβλιοθήκη

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία,

και εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος…

 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο:
 1. 1.      Στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία τις εξής δύο (2) βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη:

α. ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με δανεισμένα βιβλία

β. ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με δανεισμένο υλικό του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής

 1. 2.      Στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση των εξής τριών (3) εγγράφων:

α. Αίτηση για πτυχίο (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

β. Αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας(δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

γ. Αίτηση για βεβαίωση μουσικής ειδίκευσης (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

δ. Ερωτηματολόγιο πτυχιούχων (δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ)

 

 • Οι φοιτητές που πληρούν τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις και επιθυμούν να συνεχίσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών:
 1. 1.      Δεν διεκδικούν και δεν λαμβάνουν βεβαίωση πτυχίου αλλά στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία αίτηση απόκτησης πτυχίου Πανεπιστημίου (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)
 
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
10 April 2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β' 1271) (https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Παν. Ιωαννίνων κατά την περίοδο του Πάσχα
10 April 2020

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

 
Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Παν. Ιωαννίνων κατά την περίοδο του Πάσχα
08 April 2020

Δείτε την ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα εδώ

 
Πληροφορίες :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Άρτα)
Τηλ.: 2681050515, 50326, 50328
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  &  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
ΈΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (classweb)
03 April 2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 ξεκινούν από την Παρασκευή 03/04/2020 έως και την Κυριακή 12/4/2020.

Η σελίδα που γίνονται οι δηλώσεις είναι : https://classweb.uoi.gr

Πρώτα θα δηλώνονται όλα τα μαθήματα μικρότερων εξαμήνων απο το τυπικό εξάμηνο του φοιτητή που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και μετά τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου.

Για τους μεγαλύτερους του 8ου εξαμήνου δηλώνονται τα μαθήματα χωρίς αυτή την υποχρέωση.

Σημειώσεις:

1) Οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο θα γίνει από τους ίδιους τους φοιτητές και όχι από την Γραμματεία. 

2) Οι μουσικές δεξιότητες και τα μουσικά σύνολα του χειμερινού εξαμήνου δηλώνονται και στο εαρινό εξάμηνο εφόσον δεν υπήρξε προηγούμενη επιτυχή εξέταση. (Δεν θα υπάρξει ξανά εξέταση τον Σεπτέμβριο για Δεξιότητες και Σύνολα)

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να κάνουν στο τέλος οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Σε περίπτωση που την επεξεργαστούν και δεν την οριστικοποιήσουν θα πρέπει πριν από τις 12/04/2020 να την βρούν στην επεξεργασία και να κάνουν την οριστική υποβολή της. Εάν δεν τους αφήνει να κάνουν οριστική υποβολή και του γράφει από πάνω Χ - δεν ισχύουν οι κανόνες, πιθανότατα αφήνουν κάποιο μάθημα από παλαιοτερο εξάμηνο αδήλωτο οπότε δεν τους προχωράει στην οριστικη υποβολή.  Επίσης τα μαθήματα της δήλωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 50 ώρες (για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα παλαιά προγράμματα σπουδών, δηλαδή του πρώην Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής). Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως εννέα (9) μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας), σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα σπουδών.

Δεν δηλώνονται μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου.  

Παρακαλούμε να δώσετε την ανάλογη προσοχή. 

 
Ανακοίνωση για τη σίτιση των δικαιούχων φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 25-03-2020
26 March 2020

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιστροφή στα μαθήματα
20 March 2020

Το εαρινό εξάμηνο θα συνεχιστεί στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών με μαθήματα εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας eclass.

Την Παρασκευή 20/3 θα γίνουν δοκιμαστικά τα μαθήματα:

Τέχνη και πολιτισμοί (11:00-14:00)

Μουσική δεξιότητα - Ηλεκτρική κιθάρα (14:00-20:00).

Από την Δευτέρα 23/3 τα μαθήματα υλοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αναστέλλονται μόνο τα Μουσικά Σύνολα. Παρακολουθείτε κανονικά το Ημερολόγιο για ενδεχόμενες ακυρώσεις-αναπληρώσεις.

Για να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, λαμβάνετε πρόσκληση τηλεσυνεργασίας, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό. Πολλά μαθήματα ίσως χρειαστεί να τα τσεκάρετε εκ νέου στο eclass. Μην "περιφέρεστε" σε μαθήματα που δεν είναι στο ατομικό σας πρόγραμμα, ενδέχεται να προκαλέσετε προβλήματα. Γενικώς, επιδεικνύουμε οικονομία στην χρήση δεδομένων.

Κατά την σύνδεση, δεν κάνετε χρήση κάμερας και μικροφώνου, επιλέγετε επομένως μόνο το εικονίδιο των ακουστικών. Οι ερωτήσεις σας μπορούν να υποβάλλονται μέσω της "δημόσιας συνομιλίας" (public chat) που διαθέτει το πρόγραμμα. Στα μαθήματα Μουσικής δεξιότητας, ακολουθείτε τις οδηγίες του διδάσκοντος.

Η μαγνητοσκόπηση απαγορεύεται χωρίς την άδεια του διδάσκοντος.

Καλή συνέχεια σε όλους και καλή επιτυχία στην νέα αυτή εμπειρία.

 
Γενική αναστολή της Πρακτικής Άσκησης σε όλους τους φορείς
18 March 2020

Βάσει οδηγίας του υπουργείου παιδείας που κοινοποιήθηκε στις 17/03 αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση σε όλους τους φορείς έως και τις 24/03/2020.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7
ΕλληνικάEnglish