Πλαίσιο λειτουργίας των Εργαστηρίων

1. Φιλοσοφία και στόχοι:

Τα Εργαστήρια δεν καλύπτουν μόνο τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, αποτελούν χώρο με ερευνητική και δημιουργική δραστηριότητα, ουσιαστικό φορέα γνώσης, έρευνας και δημιουργίας, με την δυναμική και την ζωντάνια που του εξασφαλίζουν οι εκπαιδευτικές του καταβολές.

Προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένα Εργαστήριο στους κόλπους του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, είναι απαραίτητο να δικαιολογείται η ύπαρξή του μέσα από δράσεις και ενεργήματα που επιβάλλουν τον συντονισμό περισσοτέρων του ενός γνωστικών πεδίων και των μαθημάτων που αντιστοιχίζονται σε αυτά. Ο στόχος τους είναι να διευκολύνουν την έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από πραγματικές συνθήκες παραγωγής έργου (επιστημονικού ή καλλιτεχνικού). Το έργο αυτό πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτοδύναμο, και συντονισμένο με τον γενικότερο γνωστικό προσανατολισμό του Τμήματος. Σε καμιά περίπτωση ένα εργαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα. Μπορεί αντιθέτως να τα αγκαλιάσει και να τα εντάξει σε ένα ευρύτερο σύνολο μαθημάτων. Πιο αναλυτικά:

Εκπαιδευτικό Έργο

Τα Εργαστήρια καλούνται πρωτίστως να καλύψουν διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων. Παράλληλα συμβάλλουν στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Ερευνητικό Έργο

Αξιοποιώντας την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, τα εργαστήρια καλούνται να προάγουν μέσα από συγκεκριμένες δράσεις την έρευνα. Μπορεί να προβαίνουν σε δράσεις τεκμηρίωσης, δημιουργίας βάσεων δεδομένων, συγκρότησης παρατηρητηρίων, ανάπτυξη δικτύων επιστημονικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση πλάνων εργασίας (projects), δημοσιεύσεις, παραστάσεις, εκδόσεις ήχου και κειμένων (έντυπες και ηλεκτρονικές), οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων συνεδρίων κλπ.

Δημιουργικό Έργο

Τα γνωστικά πεδία του Τμήματος ευνοούν το δημιουργικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα των δράσεων των εργαστηρίων, που δέον είναι να καταστούν ολοκληρωμένος χώρος όχι μόνο μελέτης αλλά και δημιουργίας πολιτισμού.

Επιμέρους Στόχοι

Για την αποτελεσματική λειτουργία των Εργαστηρίων, οι εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και δημιουργικοί στόχοι που αναφέρθηκαν, οργανώνονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γνωστικών πεδίων, των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων του Τμήματος σε επιμερισμένους και αποδοτικά δομημένους στόχους.

2. Οργάνωση:

Υπεύθυνος

Για την εύρυθμη λειτουργία των Εργαστηρίων ορίζεται ένας ακαδημαϊκά υπεύθυνος, που προέρχεται από το σώμα των διδασκόντων τα μαθήματα που συμπλέκονται στην υπόσταση του εκάστοτε εργαστηρίου.

Μαθήματα

Βάση λειτουργίας των Εργαστηρίων είναι τα μαθήματα που διδάσκονται σ’ αυτά, ενσωματώνοντας την φιλοσοφία και τους στόχους τους. Τα μαθήματα αξιοποιούν το δυναμικό, τις εποπτικές δυνατότητες και την υποδομή των Εργαστηρίων ώστε να επωφελούνται οι φοιτητές σε όλα τα επίπεδα της συμμετοχής τους. Από τα μαθήματα αυτά διακρίνεται ένας σταθερός πυρήνας, που παραμένει βασικός, και επιμέρους συμμετοχές άλλων μαθημάτων, που μπορούν να συναξιοποιηθούν για συγκεκριμένες έρευνες και δραστηριότητες. Τα εργαστήρια δίνουν την δυνατότητα στους φοιτούντες σ’ αυτό να αποκτήσουν σύγχρονα εφόδια κατανόησης του πραγματικού περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν ως επαγγελματίες. Ως εκπαιδευτικός πυρήνας, ανοίγει προοπτικές και αναδεικνύουν κάθε δημιουργική και επαγγελματική πρόκληση στον συγκεκριμένο χώρο.


Δραστηριότητες

Με την έννοια της δραστηριότητας εννοούνται ολοκληρωμένες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στόχο και σχεδιασμό. Ο προγραμματισμός αυτός βοηθά ώστε να οι υποδομές να χρησιμοποιούνται με συνέπεια και χρηστικότητα αλλά και να διευκολύνεται η ροή της γενικότερης χρήσης τους. Δραστηριότητες μπορεί να είναι ένα πλάνο εργασίας που στη βάση ενός εξαμήνου οργανώνεται από ένα μάθημα, μια συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα, μια συγκεκριμένη παραγωγή κλπ. Ως ένα ζωντανό κύτταρο έρευνας, το εργαστήριο μπορεί να αναπτύσσεται μέσα από συνεργασίες, συμμετοχές και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Σε ανάλογο πνεύμα, ως προς την δημιουργία, το εργαστήριο μπορεί να συνδράμει σε δραστηριότητες με άλλους φορείς από την επιστημονική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και πνευματική ζωή του τόπου, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν να έχουν θεσμικό χαρακτήρα. Στόχος των εργαστηρίων πρέπει να είναι να δώσουν στις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους θεσμικό χαρακτήρα.

Κανονισμός

Για την άρτια λειτουργία του Εργαστηρίου, συντάσσεται κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου, που συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις προτάσεις που ρυθμίζουν θέματα διεξαγωγής, ανάπτυξης και αξιολόγησης των μαθημάτων, θέματα πρόσβασης, χρήσης και λειτουργίας της τεχνικής υποδομής, θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και γενικότερα θέματα επικοινωνίας όλων όσων λειτουργούν στα πλαίσια του εργαστηρίου.

Επικοινωνία

Το εργαστήριο με τακτικό και έκτακτο επικοινωνιακό υλικό, όπως έντυπα, φυλλάδια, newsletter, ειδικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές εκδόσεις, ιστοχώρους, ειδικά λογισμικά επικοινωνιακού χαρακτήρα, αφισέτες κλπ. επικοινωνεί με το εξωτερικό του περιβάλλον, τους ανθρώπους, τους φορείς και το κοινό. Η πορεία προς τα επικοινωνιακά μέσα αυτά, μπορεί να συντονιστεί με τον προγραμματισμό δράσεων όπως αυτές αναφέρθηκαν. Ειδικότερα η επικοινωνιακή ευθύνη ως προς την συνέλευση του Τμήματος ανήκει στον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

Αξιολόγηση φοιτητών

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το εκάστοτε μάθημα, οι σπουδαστές αξιολογούνται με εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών κλπ.

Αξιολόγηση εργαστηρίου

Το εργαστήριο, δεδομένου του αρχικού σχεδιασμού, προβαίνει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, ώστε να οδηγηθεί σε γόνιμους επαναπροσδιορισμούς και επαυξήσεις προγραμμάτων, δράσεων, στοχοθετήσεων κ.λπ. Τελικός σκοπός κάθε αξιολογικής διαδικασίας είναι η βελτίωση και η αύξηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του.

Υποδομές

Οι εκάστοτε υποδομές των εργαστηρίων ανήκουν στο Τμήμα και δεν αποκλείεται η χρήση τους από τα λοιπά μέλη του Τμήματος. Διατίθενται ωστόσο κατά προτεραιότητα προς επίτευξη των στόχων του Εργαστηρίου. 

 
ΕλληνικάEnglish