Πλαίσιο λειτουργίας των Εργαστηρίων

1. Φιλοσοφία και στόχοι:

Τα Εργαστήρια δεν καλύπτουν μόνο τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, αποτελούν χώρο με ερευνητική και δημιουργική δραστηριότητα, ουσιαστικό φορέα γνώσης, έρευνας και δημιουργίας, με την δυναμική και την ζωντάνια που του εξασφαλίζουν οι εκπαιδευτικές του καταβολές.

Προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένα Εργαστήριο στους κόλπους του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, είναι απαραίτητο να δικαιολογείται η ύπαρξή του μέσα από δράσεις και ενεργήματα που επιβάλλουν τον συντονισμό περισσοτέρων του ενός γνωστικών πεδίων και των μαθημάτων που αντιστοιχίζονται σε αυτά. Ο στόχος τους είναι να διευκολύνουν την έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από πραγματικές συνθήκες παραγωγής έργου (επιστημονικού ή καλλιτεχνικού). Το έργο αυτό πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτοδύναμο, και συντονισμένο με τον γενικότερο γνωστικό προσανατολισμό του Τμήματος. Σε καμιά περίπτωση ένα εργαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα. Μπορεί αντιθέτως να τα αγκαλιάσει και να τα εντάξει σε ένα ευρύτερο σύνολο μαθημάτων. Πιο αναλυτικά:

Εκπαιδευτικό Έργο

Τα Εργαστήρια καλούνται πρωτίστως να καλύψουν διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων. Παράλληλα συμβάλλουν στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερα...
 
Εργαστήριο Οργανοποιίας

Περιγραφή Εργαστηρίου

baglamadesΤο εργαστήριο Οργανοποιίας υποστηρίζει με εκθέματα την Έκθεση Λαϊκών Μουσικών Οργάνων & Τεχνολογίας και συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτισμού με διαεργαστηριακές ερευνητικές εργασίες.
Στεγάζεται στο Παλαιό Δημοτικό της Ελεούσας Άρτας.

Το Εργαστήριο Οργανοποιίας καλείται να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων.Στοχεύει παράλληλα με τον διδακτικό του χαρακτήρα να συμβάλλει στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Στο Εργαστήριο αυτό όλοι οι φοιτητές διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο τις γενικές αρχές κατασκευής και συντήρησης οργάνων και μελετούν τη συμπεριφορά του ήχου μέσα από τις βασικές αρχές της Φυσικής Ακουστικής. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο αυτό, παρακολουθώντας το εργαστήριο για τα επόμενα έξι εξάμηνα.

Περισσότερα...
 
Εργαστήριο Έντυπης & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ)

Φιλοσοφία 

Το Εργαστήριο (ΦΕΚ ίδρυσης 281, τ. Β΄, 11/02/2016), έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο των ελληνικών λαϊκών μουσικών παραδόσεων οι οποίες περιλαμβάνουν το ρεμπέτικο και αστικό λαϊκό τραγούδι, τις μουσικές παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου, την λαϊκότροπη νεοελληνική μουσική και τα σύγχρονα ρεύματα, καθώς και τις εκφράσεις της λόγιας νεοελληνικής μουσικής.

Στη βάση του Εργαστηρίου βρίσκεται το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο όχι μόνο στηρίζει την δραστηριότητά του, αλλά και γίνεται ο αποδέκτης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενσωματώνοντας όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν απ’ αυτή, και μάλιστα στην ψηφιακή τους μορφή. Η συγκρότηση και η λειτουργία του Αρχείου περιγράφονται στον ιστότοπο του ΤΛΠΜ.

Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

1) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πεδίο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στους ως άνω τομείς,

2) η συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Κέντρα έρευνας της ημεδαπής και αλλοδαπής με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ακαδημαϊκή−καλλιτεχνική κινητικότητα,

3) η διενέργεια υλοποίησης διδακτορικών διατριβών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Κέντρα Έρευνας της ημεδαπής και αλλοδαπής,

4) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που εκπονούν προγράμματα πολιτισμικού περιεχομένου σχετικών με τους τομείς του Εργαστηρίου,

5) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις πολιτισμικού περιεχομένου σχετικών με τους τομείς του Εργαστηρίου,

6) η υλοποίηση συνεδρίων, εκδόσεων, εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις λαϊκές παραδόσεις του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Απώτερος στόχος, πέραν του στενά ακαδημαϊκού, είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην αισθητική καλλιέργεια ενός ευρύτερου κοινού, και μάλιστα κοινωνικών ομάδων που είναι λιγότερο μυημένες στον αισθητικό προβληματισμό και περισσότερο εθισμένες στη μαζική κουλτούρα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται ως εξής:

• Προαγωγή της έρευνας σε κάθε τομέα χωριστά, προς όφελος των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με αυτά.

• Συντονισμός των υφιστάμενων «κυττάρων» έρευνας και παιδαγωγικής πρακτικής που οργανώνονται γύρω από τα μαθήματα, είτε με την στενή έννοια της διδακτικής πράξης, είτε με την ευρύτερη, της ακαδημαϊκής προσωπικότητας των διδασκόντων.

• ∆ιεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων διαλέξεων, παραστάσεων, προβολών, εκθέσεων, εκδόσεων, καλλιτεχνικών «κατασκηνώσεων» (residences d'artistes).

• Αξιοποίηση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής (ΑΕΜ) το οποίο αποτελεί βάση του Εργαστηρίου, καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.

• Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων με στόχο την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού.

• Παραγωγή προϊόντων πολιτισμικού ενδιαφέροντος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με την αξιοποίηση του εξοπλισμού του Τμήματος (στούντιο ηχογράφησης, ηλεκτρονικός και ψηφιακός εξοπλισμός κ.λπ.). Για τις εκδόσεις του Εργαστηρίου βλ. ενότητα Εκδόσεις στον ιστότοπο του ΤΛΠΜ.

 

Περισσότερα...
 


ΕλληνικάEnglish