Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών μέσω Erasmus+

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με την υπ. αριθμ. 40/Θ.1/11.06.2020 απόφαση θέσπισε τα εξής κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών μέσω Erasmus+

1)    Το εξάμηνο του φοιτητή: να δίνεται προτεραιότητα σε μεγαλύτερα εξάμηνα, έναντι των μικρότερων (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός ECTS για αντιστοίχιση)

2)    Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ολοκληρωθέντων μαθημάτων

3)    Ο αριθμός ολοκληρωθέντων μαθημάτων επί του συνόλου των μαθημάτων μέχρι το εξάμηνο φοίτησης

4)    Γλωσσομάθεια

5)    Συνέντευξη του φοιτητή στον τμηματικά υπεύθυνο του  Erasmus+

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής

 
ΕλληνικάEnglish