Νεανικές μουσικές κουλτούρες

Τίτλος Μαθήματος

 Νεανικές μουσικές κουλτούρες

Κωδικός Μαθήματος

 DTM4080

Τύπος Μαθήματος

 Υποχρεωτικό Επιλογής, 4 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

 Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

 4ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

 6

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

-  Γνώση για τις νεανικές μουσικές υποκουλτούρες, τον ενεργητικό ή παθητικό χαρακτήρα τους, τον ρόλο τους και τα όριά τους.
- Κατανόηση των νεανικών μουσικών κουλτούρων ως δυναμικών φαινομένων που χρήζουν μελέτης, τόσο όσο αφορά στα εσωτερικά τους περιεχόμενα, όσο και στις αλληλεπιδράσεις τους με το ευρύτερο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον.
- Σύνθεση των γνώσεων των διαφόρων μουσικών νεανικών κουλτούρων
- Αξιολόγηση των συνθηκών δημιουργίας, ανάπτυξης, διάδοσης και αλληλεξάρτησης των μουσικών νεανικών κουλτούρων, κυρίως σε σχέση με την κοινωνία και τον ευρύτερο πολιτισμό, όπου αυτές εντάσσονται. 

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαλέξεις με ταυτόχρονη προβολή οπτικοακουστικού υλικού

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Μουσικές ταυτότητες
Μουσικές του κόσμου

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Οι ιδέες που εξετάζονται έχουν να κάνουν με τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μουσικών νεανικών κουλτούρων, τις συνθήκες και τις αφορμές δημιουργίας τους σε συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συντεταγμένες, καθώς και τις επιρροές τους στο ευρύτερο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

     Μποζίνης, Ν. (2007). Ροκ, παγκοσμιότητα και ελληνική τοπικότητα. Αθήνα: Νεφέλη

Lipsitz, G. (1994). Dangerous crossroads: popular music, postmodernism and the politics of place. London: Verso

     Fiske, J. (1989). Readingthepopular. London&NewYork: Routledge

Frith, S. (1983). Soundeffects. Youth, leisure and the politics of rock & roll. London: Constable

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ανάλυση και ερμηνεία συγκεκριμένων παραδειγμάτων νεανικών μουσικών κουλτούρων, των αφετηριακών τους εκκινήσεων, των κοινωνικών διαδρομών τους, των αλληλεπιδράσεων με το ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο και των διαφόρων διαμεσολαβήσεών τους.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική, συμμετοχική διδασκαλία.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω των εργασιών, των μαθησιακών ασκήσεων, αλλά και με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish