Τοπική Ιστορία και Μουσική

Τίτλος Μαθήματος

Τοπική Ιστορία και Μουσική

Κωδικός Μαθήματος

DTM4060

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

4ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση και εξοικείωση του σπουδαστή με τα θεωρητικά προβλήματα και τη μεθοδολογία της τοπικής ιστορίας, ώστε να υπάρχουν περαιτέρω επιλογές στη προσέγγιση για τη μουσικολογική έρευνα .

- Κατανόηση των τοπικών κοινωνιών για την πρόσληψη της τοπικής ιστορίας ως πλαισίου, στο οποίο εντάσσεται η μουσικολογική έρευνα σε συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χρόνο.

- Εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων της προφορικής ιστορίας στην προσέγγιση τοπικών ελίτ και πολιτών σε ιστορική διάσταση. Προσπάθεια δημιουργίας ερευνητικής συνείδησης στο σπουδαστή και εφαρμογή στη μουσικολογική έρευνα.

- Ανάλυση του ρόλου των μουσικών τεκμηρίων ως ιστορικών πηγών στην προσέγγιση της τοπικής ιστορίας.

- Σύνθεση των αφηγήσεων και των γραπτών μαρτυριών για ένα συγκεκριμένο ζήτημα τοπικής ιστορίας, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις στον ιστορικό χρόνο.

- Αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχουν τα μουσικά τεκμήρια ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνευτική πρόταση στην προσέγγιση της τοπικής ιστορίας, αλλά και ένταξη της τοπικότητας και της προφορικής ιστορίας ως παραμέτρους οργάνωσης της μουσικολογικής έρευνας.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαπροσωπική – Διαδραστική παρουσίαση με υποστήριξη από εποπτικά μέσα, όπως χάρτες και αρχειακά έγγραφα. Αξιοποίηση της τηλεεκπαίδευσης. Δυνατότητα γνωριμίας με εκπροσώπους διαφόρων ομάδων στις τοπικές κοινωνίες.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ιστορία των Βαλκανίων: Διοικητικοί και οικονομικοί μηχανισμοί (15ος – 20ός αι.)

Ιστορική Τεκμηρίωση και Μουσική Έρευνα

Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Τι είναι η τοπική ιστορία – ζητήματα άσκησης της τοπικής ιστορίας – πηγές της – προφορική ιστορία – σχέση τοπικής και γενικής ιστορίας - θεματικά πεδία της τοπικής ιστορίας: τοπίο-τεχνική-οικονομία-δημογραφία-πολιτική-κοινωνία και πολιτισμός – η τοπική ιστορία στην Ελλάδα/παραδείγματα: Ήπειρος – Μακεδονία –Θράκη -Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα -Αττική - Πελοπόννησος

Εργαστήριο:

Σύνταξη εργασιών με μουσικολογική-πολιτισμική στόχευση και εφαρμογή ιστορικής μεθόδου, αναδεικνύοντας την τοπική διάσταση. Προφορικές συνεντεύξεις εκπροσώπων τοπικών φορέων και πολιτών. Παράλληλη αξιοποίηση και υφιστάμενων αρχειακών συλλογών με οπτικοακουστικό υλικό.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

     [Κοκκώνης Γ. (επιμ.)], Μουσική από την Ήπειρο, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, Αθήνα 2008.

     [Λεοντσίνης Γ. – Ρεπούση Μ.], Η τοπική ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2001.

     Λεοντσίνης Γ., Διδακτική της Ιστορίας. Γενική – τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006.

Πλουμίδης Γ., Ιστορική Μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), Διονύσης Νότη Καραβίας, Αθήνα 2010.

Μαθησιακές Ασκήσεις

Γραπτές εργασίες.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με παρουσίαση, συζήτηση των φοιτητών και επεξεργασία κειμένων που διανέμονται στην τάξη. Επίσης, γίνονται μικρές μελέτες (ο φοιτητής ως ερευνητής) με χρήση και επεξεργασία μουσικών τεκμηρίων και ένταξή τους στο ιστορικό πλαίσιο που περιγράφει την πολιτική διάσταση των θεμάτων. Χρήση μεθόδων της προφορικής ιστορίας.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις και εργασίες.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish