Μουσική και Θρησκεία

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική και Θρησκεία

Κωδικός Μαθήματος

DTM7071

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

 4

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση του ρόλου της μουσικής στις θρησκευτικές τελετουργίες σε παγκόσμιο επίπεδο

- Κατανόηση της χρήσης και της λειτουργίας της μουσικής στις θρησκευτικές τελετουργίες (συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση).

- Εφαρμογή των ως άνω σε μελέτες περίπτωσης

- Ανάλυση της σχέσης του μουσικού φαινομένου με τη θρησκευτική διάσταση του πολιτισμού

- Σύνθεση των επιμέρους διαστάσεων του μουσικού φαινομένου στην διαδικασία διαμόρφωσης θρησκευτικών ταυτοτήτων

- Ερμηνευτική προσέγγιση

Τρόπος Διδασκαλίας

Συνδιαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος με τους φοιτητές: συζήτηση βασισμένη σε ερεθίσματα που προέρχονται από τη διάλεξη του καθηγητή και από ενδεχόμενες ερωτήσεις ή επισημάνσεις των φοιτητών.

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ηχητικός πολιτισμός

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Χορός και κοινωνία

Μουσικές Ταυτότητες

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Εισαγωγικά ζητήματα στη μελέτη των Θρησκειών. Το Λεξιλόγιο και η γραμματική των Θρησκευτικών Παραδόσεων. Κοσμικότητα και Θρησκευτικότητα. Η Θρησκεία στις «πρωτόγονες» κοινωνίες: ανιμισμός και σαμανισμός. Θρησκευτική θεραπεία και μουσική. Μουσική και έκσταση. Προφήτες, Βίβλος και Μουσική. Βυζαντινή μουσική, μοναχισμός και ορθόδοξη λατρεία.  Θρησκευτικών μουσική των Μαύρων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Becker, J. (2004) Deep Listeners: Music, Emotion, and Trancing. Bloomington:  Indiana University Press

Beck, G (ed.) (2006) Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions. Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press

        Engelhardt, J. (2014). Singing the Right Way: Orthodox Christians and  Secular enchantment in Esthonia. Oxford: Oxford University press

       Κoen, B. (2008). Beyond the Roof of the World: Music, Prayer, and Healing in Pamir Mountains. Oxford: Oxford University Press

       King, R. etc al. (2008) Music in the Life of the african church. Baylor University Press

       Reed, T. (2003) The Holy Profane: Religion on Black Popular Music. The university of Kentucky press

       Tvarno,- lind, T. (2011). The Past in always present: The revival of the Byzantine Musical Tradition at Mountain Athos. Scarecrow Press

 

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ομαδικές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος - Βιωματική προσέγγιση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

   

  

 
ΕλληνικάEnglish