Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος

Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

DTM7051

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 3 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 άσκηση)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

4

Καθηγητής (ες)

 Ειρήνη Παπαδάκη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση των ιδιαιτεροτήτων των οργανισμών που διαχειρίζονται μουσική δημιουργία ή μουσικά δρώμενα

- Κατανόηση της σημασίας και της αποτελεσματικότητας διαφόρων μορφών διαχείρισης και επικοινωνιακής πολιτικής στη μουσική πρακτική

- Εφαρμογή των όσων διδάσκονται στην οργάνωση και προβολή μουσικών εκδηλώσεων μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων

- Ανάλυση των διαφόρων κοινών των διαφόρων μουσικών ακροάσεων και των επικοινωνιακών πολιτικών που είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση

- Αξιολόγηση των μεθόδων διαχείρισης και των επικοινωνιακών πρακτικών των διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με τη μουσική μέσα από συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαλέξεις με ταυτόχρονη προβολή οπτικοακουστικού υλικού

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία Ι

Ανθρωπολογία της μουσικής

Ζητήματα ελληνικής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Λόγια δυτική μουσική

Λόγια μουσική της Ανατολής

Μουσικές ταυτότητες

Μουσικές του κόσμου

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Οι ιδέες που εξετάζονται έχουν να κάνουν με ζητήματα οργάνωσης και προώθησης του μουσικού πολιτισμού.

Μέσα από άμεση επαφή με πρακτικά θέματα του αντικειμένου και ειδικές δραστηριότητες, προσεγγίζονται ζητήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσεως αλλά και το υπόβαθρο που διέπει τις πρακτικές αυτές, με έμφαση στην επικοινωνιακή τους φύση, ειδικότερα στο κομμάτι των οργανισμών που διαχειρίζονται τη μουσική δημιουργία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Μπαντιμαρούδης, Φ. (2011). Πολιτιστική επικοινωνία: οργανισμοί, θεωρίες, μέσα. Αθήνα: Κριτική

King, M. (2009). Music marketing: Press, Promotion, Distribution and Retail. New York: Berklee Press

Allen, P. (2007). Artist management for the music business. New York, London: Focal Press

Μαθησιακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση παραδειγμάτων πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακών πρακτικών, οργάνωση μιας μουσικής εκδήλωσης, προτεινόμενες τροποποιήσεις τόσο όσο αφορά στη διαχείριση, όσο και στην επικοινωνιακή πολιτική που υιοθετείται από τους οργανισμούς που παρουσιάζονται.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική, συμμετοχική διδασκαλία.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω των εργασιών, των μαθησιακών ασκήσεων, αλλά και με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish