Σεμινάριο Επιτόπιας Έρευνας

Τίτλος Μαθήματος

Σεμινάριο Επιτόπιας Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος

 DTM7061

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

4

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση του εθνομουσικολογικού και ανθρωπολογικού μεθοδολογικού
παραδείγματος
- Κατανόηση των επιστημολογικών και ηθικών του αρχών
- Εφαρμογή των παραπάνω αρχών στη μελέτη υπαρχόντων
εθνογραφικών κειμένων
- Ανάλυση της σχέσης βιβλιογραφίας και έρευνας πεδίου - Σύνθεση των δεδομένων της βιβλιογραφίας ή/και της έρευνας πεδίου
- Εφαρμογή των αρχών της επιτόπιας έρευνας στο σχεδιασμό και εκπόνηση μικρής έκτασης ασκήσεων έρευνας πεδίου
- Αξιολόγηση της γραφής και της αναπαράστασης των δεδομένων από την έρευνα πεδίου
- Αξιολόγηση εξοικείωσης με τη διαδικασία εκπόνησης επιτόπιας έρευνα και τη δυνατότητα εφαρμογή της

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση – διάλεξη, με χρήση power point. Αξιοποίηση ιντερνετικών πηγών. Ασκήσεις επιτόπιας έρευνας

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Τυπικά κανένα. Δεν συνιστάται όμως το μάθημα σε όσους δεν βρίσκονται στο επίπεδο της ανάληψης πτυχιακής εργασίας.

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Όλα ανεξαιρέτως.

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Επιτόπια έρευνα και εθνομουσικολογία. Ορισμός και επιλογή του πεδίου. Προετοιμασία για την επιτόπια έρευνα.  Ζητήματα πρόσβασης. Συμμετοχική παρατήρηση και σημειώσεις πεδίου. Τεχνικές σχετικά με τη χρήση μέσων καταγραφής ήχου και εικόνας. Ζητήματα αναπαράστασης  και ο ρόλος της αυθεντίας του εθνογράφου. Το εθνογραφικό κείμενο. Ζητήματα δεοντολογίας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Colajanni, Α. (1993). “Η επανακοινωνικοποίηση ως διαδικασία προσαρμογής του ερευνητή σε μια διαφορετική κοινωνία”, Εθνολογία 2: σελ. 297316

Hammersley, M. and Atkinson P. (1996). Ethnography. Principles in Practice. London: Routledge

Loizos, P. (1992). “Εθνογραφία φιλική προς τους χρήστες; Προβλήματα μεθόδου και γραφής στην ανθρωπολογία”, στο Ευθ. Παπαταξιάρχης - Θοδ. Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, σελ. 373-403. Aθήνα: Καστανιώτης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Copans, J. (2004). Η επιτόπια εθνολογική έρευνα. Αθήνα: Gutenberg

Barz, Gregory and Timothy Cooley, eds. (2008). Shadows in the        Field. New York: Oxford University Press

Emerson et al. (1995). Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press

Post, J. (2011) Ethnomusicology: a research and information guide. London: Routledge

Καλλιμοπουλου, Ε- Μπάλαντινα, Α. (2014). Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία. Αθήνα: Ασίνη

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μύηση στην έρευνα πεδίου.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διδασκαλία συμμετοχική. Μελέτες περιπτώσεων.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου  και κατάθεση γραπτής εργασίας

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish