Πολιτική, Ετερότητα, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μουσική

Τίτλος Μαθήματος

Πολιτική, Ετερότητα, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μουσική

Κωδικός Μαθήματος

 DTM7081

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 άσκηση)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

4

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση και εξοικείωση του σπουδαστή με τα θεωρητικά προβλήματα της ετερότητας και της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ώστε να υπάρχουν περαιτέρω επιλογές στη προσέγγιση για τη μουσικολογική έρευνα.
- Κατανόηση για την πρόσληψη της ετερότητας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πλαισίου, στο οποίο εντάσσεται η μουσικολογική έρευνα σε συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χρόνο.
- Εφαρμογή όλων των μεθοδολογικών εργαλείων με στόχο την προσέγγιση της ετερότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ιστορική διάσταση. Προσπάθεια δημιουργίας ερευνητικής συνείδησης στο σπουδαστή και εφαρμογή στη μουσικολογική έρευνα.
- Ανάλυση του ρόλου των μουσικών τεκμηρίων ως ιστορικών πηγών στην προσέγγιση του γνωσιακού στόχου της ετερότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
- Σύνθεση των αφηγήσεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα ιθαγένειας στον ιστορικό χρόνο.
- Αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχουν τα μουσικά τεκμήρια ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνευτική πρόταση στην προσέγγιση του ρόλου τους σε ζητήματα ετερότητας, αλλά και ένταξη της ιθαγένειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως παράμετρο οργάνωσης της μουσικολογικής έρευνας.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαπροσωπική – Διαδραστική παρουσίαση με υποστήριξη από εποπτικά μέσα, όπως χάρτες και αρχειακά έγγραφα. Αξιοποίηση της τηλεεκπαίδευσης. Δυνατότητα γνωριμίας με εκπροσώπους διαφόρων ομάδων ετερότητας και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Ιστορία των Βαλκανίων: Διοικητικοί και οικονομικοί μηχανισμοί (15ος – 20ός αι.)
Ιστορική Τεκμηρίωση και Μουσική Έρευνα
Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους
Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία
Τοπική Ιστορία και Μουσική

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:
Τι είναι η ετερότητα – το μειονοτικό φαινόμενο ως ευρωπαϊκή ιστορία – τα συλλογικά δικαιώματα στην ιστορική τους προοπτική – μειονότητες στα Βαλκάνια – ιθαγένεια και ανθρώπινα δικαιώματα – ελληνικό κράτος και ιθαγένεια, 19ος – 21ος αιώνας – ετερότητα στης Ελλάδα.
Άσκηση:
Σύνταξη εργασιών με μουσικολογική-πολιτισμική στόχευση και εφαρμογή ιστορικής μεθόδου. Ανάδειξη ζητημάτων ετερότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιθαγένειας με αξιοποίηση και υφιστάμενων αρχειακών συλλογών με οπτικοακουστικό υλικό.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

    Ετερότητες και μουσική στα Βαλκάνια. Τα κείμενα, Τετράδια [ΤΛΠΜ] 4 (2008)

Κωστής Κ., «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας»: η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος – 21ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2013.

Χριστόπουλος Δ., Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας. Όψεις της ελληνικής, βαλκανικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας. Κριτική – ΚΕΜΟ, Αθήνα 2002.

Χριστόπουλος Δ., Ποιος είναι Έλληνας πολίτης; Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2012.

Μαθησιακές Ασκήσεις

Γραπτές εργασίες.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με παρουσίαση, συζήτηση των φοιτητών και επεξεργασία κειμένων που διανέμονται στην τάξη. Επίσης, γίνονται μικρές μελέτες (ο φοιτητής ως ερευνητής) με χρήση και επεξεργασία μουσικών τεκμηρίων και ένταξή τους στο ιστορικό πλαίσιο που περιγράφει την πολιτική διάσταση των θεμάτων. Χρήση μεθόδων της προφορικής ιστορίας.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις και εργασίες.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish