Μουσική τεχνολογία I – Μουσικές εφαρμογές στον Η/Υ

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική τεχνολογία I – Μουσικές εφαρμογές στον Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος

 (DTM1020)

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

1ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα πρέπει:

--Να έχουν κατανοήσει όλες τις βασικές έννοιες της μουσικής ακουστικής

- Να μπορούν να εφαρμόσουν εργαλεία της πληροφορικής για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών σχετικά με την μουσική.

- Να συνδυάζουν τα διαθέσιμα μέσα που παρέχει η επιστήμη των υπολογιστών για τη σύνθεση έργων τέχνης στον τομέα της μουσικής και την προώθησή τους στο ευρύτερο κοινό.

- Να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη στην θεωρία και πρακτική εφαρμογή στους υπολογιστές στο εργαστήριο

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙΙ

Μουσική καταγραφή

Μουσική Τεχνολογία ΙΙ-Τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία

Σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές και έννοιες της ακουστικής: Διάδοση του ήχου και κυματικές του ιδιότητες, ένταση και ισχύς του ήχου, διακροτήματα. Αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των ήχων. Τονικό ύψος και αρμονική ουρά, χροιά, διάγραμμα ακουστότητας, φάσμα συχνοτήτων, ανάλυση Fourier. Η μετατροπή του αναλογικού ήχου σε ψηφιακό δεδομένο και οι βασικές αρχές ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και αποθήκευσής του. Εισαγωγή στα μουσικά λογισμικά ως βοηθήματα μουσικής μελέτης και μουσικολογικής έρευνας.

Εργαστήριο 

Παρουσίαση των βασικών εννοιών της ακουστικής μέσω ενός απλού μουσικού λογισμικού (πχ Transcribe, Audacity) και χρήση του για την μουσικολογική ανάλυση μιας ηχογράφησης. Καταγραφή μιας ηχογράφησης με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου λογισμικού (πχ. Finale, Sibelius). Ψηφιοποίηση ηχογράφησης και επεξεργασία της με την βοήθεια ενός λογισμικού wave editing (πχ Wavelab, Sound Forge). Εισαγωγή στην χρήση home studio και στην πολυκάναλη ηχογράφηση με sequencers (πχ. Cubase, Protools).  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Έργκλε Τ., 1999 Μουσική Ακουστική Τεχνολογία, Αθήνα: Ίων

Χαδέλλης, Λ. 2004 Ηχος και Μουσική τόμος Α' Αθήνα : Σύγχρονη Μουσική

Πλέσσας, Α. (1992). Τέχνη και Τεχνολογία: Οι Πρώτοι Ορίζοντες. Αθήνα: Σύγχρονη Μουσική

Πομπόρτσης, Α. (1997).  Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα

Τσιμπίδης, Θ. 2002 Μάθετε το Finale  Αθήνα: Σύγχρονη Μουσική

Σερλιδάκης, Γ. 2011 Εισαγωγή στο Cubase 6  Αθήνα: Νάκας

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον εξάσκηση χειρισμού ειδικών λογισμικών και εφαρμογή ασκήσεων που δίδονται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των εννοιών ακουστικής και μουσικής πληροφορικής που διδάχθηκαν στη θεωρία, καθώς και η ικανότητα χειρισμού και ελέγχου ειδικών μουσικών λογισμικών στο εργαστήριο.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish