Πολιτιστική διαχείριση

Τίτλος Μαθήματος

Πολιτιστική διαχείριση

Κωδικός Μαθήματος

MUS6440

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

6ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση των εννοιών και των διαδικασιών της πολιτιστικής διαχείρισης και των επικοινωνιακών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί προς τα διάφορα είδη κοινού, γνώση της πολιτιστικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Κατανόηση της σημασίας της διαχείρισης στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και της ιδιαιτερότητάς της σε σχέση με τη διοίκηση σε άλλους τομείς αμιγώς επιχειρηματικούς.

- Εφαρμογή των όσων διδάσκονται στην οργάνωση και προβολή πολιτιστικών δρώμενων (δίνονται και αντίστοιχες ασκήσεις).

- Ανάλυση κοινών, μεθόδων επικοινωνιακής πολιτικής, πρακτικών κανόνων μάνατζμεντ στον πολιτισμό.

- Σύνθεση των παραπάνω ώστε οι φοιτητές να προετοιμαστούν επαγγελματικά δίνοντας έμφαση όχι απλά στην τεχνογνωσία (knowhow) αλλά σε ιδέες-άξονες για τον πολιτισμό, οι οποίες έχουν και πρακτικές απολήξεις.

- Αξιολόγηση των τακτικών της διαχείρισης που υιοθετούνται από τους διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και των πραγματικών αναγκών τους, ώστε να είναι οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα σε θέση να προτείνουν στο μέλλον εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης (εάν αυτοί που έχουν επιλεγεί δεν κριθούν ως ικανοποιητικοί) στην αγορά εργασίας, ώστε να προσελκυθούν πολλά είδη κοινού.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαλέξεις με ταυτόχρονη προβολή οπτικοακουστικού υλικού

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ανθρωπολογία της μουσικής

Ζητήματα ελληνικής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Λόγια δυτική μουσική

Λόγια μουσική της Ανατολής

Μουσικές ταυτότητες

Μουσικές του κόσμου

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Οι ιδέες που εξετάζονται έχουν να κάνουν με την εθνική και την ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα, με ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, πολιτιστικής διεύθυνσης, οργάνωσης και ρητορικής (προβολής, διαφήμισης) του πολιτισμού.

Μέσα από άμεση επαφή με πρακτικά θέματα του αντικειμένου, και ειδικές δραστηριότητες, προσεγγίζονται ζητήματα οργανωτικής και διοικητικής φύσεως αλλά και το υπόβαθρο που διέπει τις πρακτικές αυτές, με έμφαση στην επικοινωνιακή τους φύση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Αθανασόπουλος, Δ. (1990). Για μια πολιτική της κουλτούρας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

Eco, U. (1992). Πολιτιστικά Κοιτάσματα. Μτφρ. Σουέρεφ Κώστας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

Pearce, S. (2002). Μουσεία Αντικείμενα και Συλλογές Μια πολιτισμική μελέτη. Μτφ. Γυιόκα, Λ. - Καζάζης, Α. - Μπίκας, Π. Αθήνα

Μαθησιακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση παραδειγμάτων πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακών πρακτικών που παρουσιάζονται στο εργαστήριο, διεξαγωγή πραγματικής έρευνας κοινού, προτεινόμενες τροποποιήσεις τόσο όσο αφορά στη διαχείριση, όσο και στην επικοινωνιακή πολιτική που υιοθετείται από τους οργανισμούς που παρουσιάζονται.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική, συμμετοχική διδασκαλία.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Οι φοιτητές αξιολογούνται μέσω των εργασιών, των μαθησιακών ασκήσεων, αλλά και με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish