Μουσική πληροφορική

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος

MUS2110

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 2 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

2ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 Τάσος Κολυδάς (Θεωρία)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της πληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.

- Να κατανοούν τις βασικές αρχές της πληροφορικής πάνω στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση πολυμεσικού (multimedia) υλικού γενικά και η ψηφιοποίηση της μουσικής ειδικότερα.

- Να εφαρμόζουν εργαλεία της πληροφορικής για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών σχετικά με την μουσική.

- Να συνδυάζουν τα διαθέσιμα μέσα που παρέχει η επιστήμη των υπολογιστών για τη σύνθεση έργων τέχνης στον τομέα της μουσικής και την προώθησή τους στο ευρύτερο κοινό.

- Να αναλύουν τις εκάστοτε ανάγκες τους ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο υλικό (hardware) και λογισμικό (software) για την κάλυψη των αναγκών τους.

- Να αυτο-αξιολογούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και να βρίσκουν τρόπους για την εμβάθυνση των γνώσεών τους στα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

- Να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων απαραίτητων για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.

- Να φροντίζουν για την ασφάλεια των υπολογιστικών τους συστημάτων με την χρήση σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ακρόαση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών παραδειγμάτων από το σχετικό ελληνικό ρεπερτόριο. Χρήση ιστοσελίδας αφιερωμένης στο μάθημα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙΙ

Μουσική καταγραφή

Ο κώδικας midi στη μουσική πληροφορική

Τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης

Ψηφιακός ήχος

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Γνωριμία με τον υπολογιστή. Κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων. Οργάνωση και λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων. Παράσταση και επεξεργασία πληροφοριών: συστήματα αρίθμησης, παράσταση αριθμών και χαρακτήρων, μέθοδοι συμπίεσης δεδομένων, ψηφιακή παράσταση εικόνας και ήχου. Οργάνωση μνήμης: τεχνολογία και χαρακτηριστικά μνημών, ιεραρχία μνήμης. Περιφερειακές μονάδες: συσκευές αποθήκευσης, συσκευές εισόδου - εξόδου, συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης.

Εργαστήριο:

Εκμάθηση λογισμικού σχετικά με επεξεργασία κειμένου, δικτύωση, επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων, επεξεργασία εικόνας, επεξεργασία ηχητικού σήματος (two track editors), καταγραφή και αναπαραγωγή μουσικής σε πολλά κανάλια (sequencers), καταγραφή παρτιτούρας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Berners - Lee T. (2002). Υφαίνοντας τον Παγκόσμιο Ιστό (Weaving the Web: the Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web By Its Inventor), Αθήνα: Γκοβόστης

Cook N. (1988). Analysing Musical Multimedia. Oxford: Clarendon Press

James Maguire – κ.ά. (2001). E-music: Τα πάντα για τη μουσική στο διαδίκτυο (μτφρ. Γιάννης Ιωανίδης), Αθήνα: Anubis

Rechenberg P. (1992). Εισαγωγή στην Πληροφορική: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (µτφ. Παναγιώτης Δρεπανιώτης). Αθήνα: Κλειδάριθµος

Λαδιάς Τ. (2003). Μεθοδολογία και Προγραµµατισµός Πολυµέσων. Αθήνα: Κλειδάριθµος

Πλέσσας Α. (1992). Τέχνη και Τεχνολογία: Οι Πρώτοι Ορίζοντες. Αθήνα: Σύγχρονη Μουσική

Πολίτης Δ. (2007). Γλώσσες και διεπαφές στη Μουσική Πληροφορική, Αθήνα: Κλειδάριθμος

Ποµπόρτσης Α. (1997). Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα

Τσουροπλής Α. Γ., Κληµόπουλος Σ. Κ. (1991). Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αθήνα: Πελεκάνος

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον εξάσκηση χειρισμού ειδικών λογισμικών και εφαρμογή ασκήσεων που δίδονται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τη μουσική πληροφορική (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα χειρισμού και ελέγχου ειδικών λογισμικών μουσικής πληροφορικής (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 

 
ΕλληνικάEnglish