Μουσική παραγωγή

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική παραγωγή

Κωδικός Μαθήματος

MUS6540

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

6ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση του διοικητικού και οργανωτικού έργου που επιτελείται από τις ολιγοπρόσωπες ομάδες, ως τους μεγάλους φορείς πολιτισμού, που σχετίζονται με την μουσική.

- Κατανόηση από την οπτική της διοίκησης των οργανωτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή της μουσικής και των παραστατικών τεχνών

- Εφαρμογή των παραπάνω γνώσεων για τη δημιουργία (πραγματική ή εικονική) μιας μουσικής παραγωγής και την προώθησή της στην αγορά.

- Ανάλυση των σταδίων που ακολουθούνται για τη δημιουργία της μουσικής παραγωγής.

- Σύνθεση της διδαχθείσας ύλης, ώστε να κατανοηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να στηθεί μια μουσική παραγωγή, οι ρόλοι των διοικητικών στελεχών, οι μέθοδοι που ακολουθεί η μουσική βιομηχανία

- Αξιολόγηση μουσικών παραγωγών που κυκλοφορούν (στην περίπτωση των CDs) ή παρουσιάζονται (στην περίπτωση των παραστατικών τεχνών) στην αγορά.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαλέξεις με παρουσίαση οπτικού υλικού και ηχητικών παραδειγμάτων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ανθρωπολογία της μουσικής

Ζητήματα ελληνικής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Λόγια δυτική μουσική

Λόγια μουσική της Ανατολής

Μουσικές ταυτότητες

Μουσικές του κόσμου

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Η διοίκηση για την μουσική πρακτική. Θεσμικοί φορείς και οργανισμοί που σχετίζονται με την παραγωγή μουσικής. Ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, ανατροφοδότησης διοικητικών έργων σε σχέση με τη μουσική. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το εγχώριο πλαίσιο δράσης και ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Albarran A. (1997). Management of electronic media. Belmont: Wadsworth

Dayan D., Katz E. (1996). Media events: the live broadcasting of history. Cambridge: Harvard University Press

Wilby P., Conroy A. (1996). The radio handbook. London: Routledge

Winston B. (1998). Media technology and society: a history: from the telegraph to the internet. London: Routledge

Μαθησιακές Ασκήσεις

Δημιουργία μιας μουσικής παραγωγής (πραγματικής ή εικονικής) ή αξιολόγηση μιας ήδη υπάρχουσας

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική, συμμετοχική διδασκαλία

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Οι σπουδαστές αξιολογούνται τόσο μέσω των εργασιών που παρουσιάζουν στην τάξη, όσο και μέσω γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish