Μουσική παιδαγωγική ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική παιδαγωγική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

MUS4310

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 6 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 άσκηση + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

4ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (4+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ύλης και των ειδικών θεμάτων μουσικής παιδαγωγικής της ελληνικής εκπαίδευσης, ιδίως δε αυτών που αφορούν τη λαϊκή μουσική.

- Κατανόηση της φιλοσοφίας και των στόχων των προγραμμάτων μουσικής αγωγής στην εκπαίδευση.

- Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσικής αγωγής σε διαφορετικά πλαίσια, με έμφαση στα Μουσικά Σχολεία. Αξιοποίηση των κρουστών στη μουσική παιδαγωγική.

- Ανάλυση σύγχρονων ερευνών και τάσεων στη Μουσική Παιδαγωγική.

- Σύνθεση διδακτικού υλικού.

- Αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τη λαϊκή μουσική.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση – διάλεξη, με χρήση εποπτικών μέσων. Βιωματικές προσεγγίσεις.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Μουσική παιδαγωγική Ι

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Όλα ανεξαιρέτως

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Γενικές θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και ειδικές θεωρίες μουσικής μάθησης. Μουσική ανάπτυξη, μουσική αντίληψη και μουσική μάθηση του παιδιού. Φιλοσοφία και σκοποί των προγραμμάτων μουσικής αγωγής στην προσχολική, πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση. Αναλυτικά και ημερήσια προγράμματα μουσικής των παραπάνω βαθμίδων. Ρεπερτόριο, ύλη και ειδικά θέματα μουσικής παιδαγωγικής της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Αναφορά σε πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση, στη διδασκαλία διαφόρων ειδών μουσικής και μουσικών πολιτισμών στο σχολείο, ζητήματα μετάδοσης και εκμάθησης μουσικής σε διάφορους πολιτισμούς. Συλλογή και ταξινόμηση διδακτικού υλικού. Η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Άσκηση:

α) Εξάσκηση των φοιτητών στην σύνταξη ημερήσιων προγραμμάτων διδασκαλίας της μουσικής για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών μαθημάτων μουσικής από τους φοιτητές στην τάξη. Επισκέψεις, παρακολουθήσεις και πρακτικές διδασκαλίες των φοιτητών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο).

β) Μελέτη σύγχρονων ερευνών και τάσεων στη μουσική παιδαγωγική σε τομείς ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, αναλυτικών προγραμμάτων και αισθητικής της μουσικής. Αναφορά σε διδακτικές προσεγγίσεις, ερευνητικά προγράμματα και άλλα εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν ειδικότερα τη διδασκαλία της λαϊκής μουσικής στην εκπαίδευση.

Εργαστήριο:

Εισαγωγή στα κρουστά. Ομαδικές ασκήσεις ρυθμού. Σύνολα κρουστών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Campbell, P.S. & Scott-Kassner, C. (1994). Music in childhood education: from preschool through the elementary grades. New York: Schirmer Books

Colwell, R. & Richardson, C. (2002). The New Handbook or Research on Music Teaching and Learning. Oxford: Oxford University Press

Elliott, D. (1995). Music Matters. A New Philosophy of Music Education. New York, Oxford: Oxford University Press

Hargreaves, D. (2004). Η αναπτυξιακή ψυχολογία της μουσικής (μετ. Μακροπούλου, Ε.). Αθήνα: Fagotto

Machlis, J. (1993). H απόλαυση της µουσικής. Μετάφραση από την αγγλική: The enjoyment of music. Αθήνα: Fagotto

Spruce, G. (επιμ.) (2002). Teaching music in secondary schools: a reader. London: Routledge

Swanwick, K. (1991). Music, Mind, and Education. London: Routledge

Swanwick, K. (1999). Teaching Music Musically. London: Routledge

Παύλου Λ. (2006). Το τουμπελέκι και οι ρυθμοί μέσα από τους χορούς, τα τραγούδια και τους οργανικούς σκοπούς. Άρτα – Αθήνα: Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto

Σέργη, Λ. (1994). Προσχολική Μουσική Αγωγή: Η επίδραση της Μουσικής µέσα από τη Διαθεµατική Μέθοδο Διδασκαλίας στην Ανάπτυξη της Προσωπικότητας των Παιδιών. Παιδαγωγική Σειρά. Αθήνα: Gutenberg

Μαθησιακές Ασκήσεις

Συγκρότηση μουσικοπαιδαγωγικών προτάσεων. Επιτέλεση κρουστών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διδασκαλία συμμετοχική, με χρήση εποπτικών μέσων. Βιωματικές προσεγγίσεις.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Στη Θεωρία, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Στην Άσκηση, αφομοίωση των μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων και συγκρότηση πρωτότυπων προτάσεων και σχεδίων μάθηματων. Στο Εργαστήριο, αξιολόγηση επιτέλεσης.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish