Μουσική παιδαγωγική Ι

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική παιδαγωγική Ι

Κωδικός Μαθήματος

MUS3310

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 6 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 άσκηση + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

3ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

7 (4+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση των βασικών αρχών της παιδαγωγικής επιστήμης και των ιστορικών μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων (Dalcroze, Orff, Kodaly, Suzuki κλπ).

- Κατανόηση των τρόπων με τον οποίο οι αρχές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της μουσικής σε διαφορετικές ηλικίες.

- Εφαρμογή δραστηριοτήτων μουσικής αγωγής. Αξιοποίηση της φωνής στη μουσική παιδαγωγική.

- Ανάλυση των μηχανισμών ακρόασης και εκτέλεσης της μουσικής.

- Σύνθεση των δεδομένων της βιβλιογραφίας για το μουσικοπαιδαγωγικό αντικείμενο

- Αξιολόγηση των βελτιστων μεθόδων για την εκάστοτε διδακτική πρόκληση.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση – διάλεξη, με χρήση εποπτικών μέσων. Βιωματικές προσεγγίσεις.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Όλα ανεξαιρέτως

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Εμπειρικής, Ιστορικής, Συγκριτικής και Συστηματικής Μουσικής Παιδαγωγικής. Δημιουργικές δραστηριότητες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία της μουσικής. Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι, όπως των Dalcroze, Orff, Kodaly, Suzuki, και άλλων. Ιστορική ανασκόπηση της διδασκαλίας της μουσικής και της επιστήμης της μουσικής παιδαγωγικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άσκηση:

α) Δημιουργικές δραστηριότητες μουσικής αγωγής. Εφαρμογές και πειραματισμοί για τη διδασκαλία της μουσικής μέσα από εκτέλεση, ακρόαση και σύνθεση, και ενδεικτικοί τρόποι εφαρμογής τους στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και σε διαφορετικές ηλικίες ατόμων, β) Μελέτη σύγχρονης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας σχετικά με δραστηριότητες και μεθόδους μουσικής αγωγής.

Εργαστήριο:

Εισαγωγή στο τραγούδι. Ομαδικές ασκήσεις φωνητικής. Χορωδία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Fletcher P. (1991). Education and Music. New York: Oxford University Press

Κυριαζικίδου Π. (1998). Τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και σχολική πραγματικότητα. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

Μακροπούλου, Έ. και Βαρελάς, Δ. (2001). Μουσική: το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Αθήνα: Fagotto

Παπαπαναγιώτου, Ξ. (2009) Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ

Πυργιωτάκης, Ι. (1999) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Σέργη, Λ. (1994). Θέµατα µουσικής και µουσικής παιδαγωγικής. Αθήνα: Gutenberg

Σταυρίδης, Μ. (2001) Μουσική αγωγή και παιδεία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg

Σταύρου Γ. (2009). Η διδασκαλία της μουσικής στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Ελλάδας (1830-2007): Τεκμήρια ιστορίας. Αθήνα: Gutenberg

Φουξ Β. (1999). Η τέχνη του τραγουδιού και η τεχνική της φωνής. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ακρόαση, εκτέλεση και σύνθεση. Φωνητική επιτέλεση.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διδασκαλία συμμετοχική, με χρήση εποπτικών μέσων. Βιωματικές προσεγγίσεις.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Στο Εργαστήριο, αξιολόγηση επιτέλεσης. Στην Άσκηση, αφομοίωση των μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων και συγκρότηση πρωτότυπων προτάσεων. Στη Θεωρία, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish