Μουσική καταγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική καταγραφή

Κωδικός Μαθήματος

MUS3212

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

3ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης των συστημάτων και μεθόδων μουσικής καταγραφής της λαϊκής μουσικής του Ελλαδικού χώρου της υπαίθρου. Ανασκόπηση γεωγραφική και ειδολογική.

- Κατανόηση όλων των ιδιαιτεροτήτων του μουσικού υλικού που καταγράφεται. Κατανόηση των ειδικών συμβόλων και προεκτάσεων της κλασικής δυτικής σημειογραφίας. Κατανόηση άλλων συστημάτων μουσικής καταγραφής (παρασημαντική εκκλησιαστικής μουσικής, συστήματα μουσικής καταγραφής της Ανατολής κλπ.).

- Εφαρμογή όλων των παλιότερων προσεγγίσεων, καθώς και των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει πλέον η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πεδίο της λαϊκής μουσικής. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών μεθόδων καταγραφής.

- Ανάλυση των βασικών τεχνικών μουσικής καταγραφής σε ό,τι αφορά τα μελωδικά διαστήματα, το ρυθμό, την αρμονία, κλπ.

- Σύνθεση των δυνατοτήτων των διαφορετικών συστημάτων μουσικής καταγραφής και αξιοποίησή τους στα πλαίσια των σύγχρονων αναγκών.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων κατανόησης της λαϊκής μουσικής μέσω της γραπτής αποτύπωσής της, καθώς και ανάπτυξη νέων εργαλείων για την πληρέστερη απόδοση του μουσικού αποτελέσματος στην γραπτή του εκδοχή.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ακρόαση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών παραδειγμάτων από το σχετικό ελληνικό ρεπερτόριο.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ – Μουσική δεξιότητα ΙΙ

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μεθοδολογία της έρευνας

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Περιγράφονται ειδικές τεχνικές απομαγνητοφώνησης και καταγραφής της λαϊκής μουσικής με την χρήση του δυτικού συστήματος γραφής και των προεκτάσεών του, όπως επίσης και της παρασημαντικής της εκκλησιαστικής μουσικής.

Εργαστήριο:

Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις μεθόδους που έχουν μέχρι τώρα εφαρμοστεί, ενώ αναλύονται οι σύγχρονες με παράλληλη εξάσκηση των σπουδαστών με την βοήθεια ακρόασης ηχητικών αποσπασμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Bartok B., Rumanian Folk Music, 5 τόμοι, Xάγη 1975

Baud-Bovy S., Étude sur la chanson cleftique, 1969

Kαμπανάς Γ., Θεωρία της μουσικής σημειογραφίας, Kαστανιώτης, Aθήνα 1989

Βούλγαρης Ε., Βανταράκης Β., Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου σμυρναίικα και πειραιώτικα ρεμπέτικα 1922-1940, ΤΛΠΜ, Fagotto, Αθήνα 2006

Μουσικά σταυροδρόμια στο Αιγαίο, Λέσβος (19ος20ος αι.), Εξάντας, Αθήνα 2000

Σπυριδάκης Γ. K., Περιστέρης Σ. Δ., Eλληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ΄, Aκαδημία Aθηνών, Aθήνα 1968

Τσαρδάκας Α., Το κανονάκι στις 78 στροφές, ΤΛΠΜ, Fagotto, Αθήνα 2008

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον ακρόαση και εξάσκηση μουσικής καταγραφής μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών και συζήτηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν το ζήτημα της μουσικής καταγραφής ανά σύστημα και εποχή (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα μουσικής καταγραφής μουσικών παραδειγμάτων (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish