Μουσικές του κόσμου

Τίτλος Μαθήματος

Μουσικές του κόσμου

Κωδικός Μαθήματος

MUS7632

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση σχετικά με διάφορους ξένους μουσικούς πολιτισμούς. Επιλεκτική ανασκόπηση των κυριότερων μουσικών ειδών του κόσμου, ιδιαιτέρως δε αυτών της προφορικής παράδοσης.

- Κατανόηση των πολιτισμικών πλαισίων εντός των οποίων καλλιεργούνται οι εν λόγω μουσικές παραδόσεις.

- Ταξινόμηση υφών και αισθητικών σε σχέση με τον προσδιορισμό και τη μελέτη των προφορικών παραδόσεων.

- Ανάλυση ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης, εθνοπολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων κλπ.

- Σύνθεση δεδομένων με συγκριτική μελέτη περιπτώσεων.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων.

Τρόπος Διδασκαλίας

Συνδιαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος με τους φοιτητές: συζήτηση βασισμένη σε ερεθίσματα που προέρχονται από τη διάλεξη του καθηγητή και από ενδεχόμενες ερωτήσεις ή επισημάνσεις των φοιτητών.

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ανθρωπολογία της μουσικής

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ηχητικός πολιτισμός

Ιστορία και Πολιτισμοί

ΜΜΕ και μουσική

Μουσικές ταυτότητες

Μουσική παιδαγωγική Ι - ΙΙ

Χορός και κοινωνία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Ιστορική επισκόπηση των λαϊκών μουσικών πολιτισμών της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Αμερικής και της Ωκεανίας. Μουσικά συστήματα και τυπολογίες. Τοπικά μουσικά ιδιώματα. Χαρακτηριστικές μορφές και συνθήκες επιτέλεσης. Σύγχρονη μουσική παραγωγή και νεωτερικές μορφές. Jazz μουσική. Ροκ μουσική. Παρουσίαση και ανάλυση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Broughton, S. (επιµ.) (1994). World Music: The Rough Guide. London: Rough Guides

During, J., Mirabdolbaghi Z., Safvat D. (1991). The Art of Persian Music. Washington: Mage

Ewbank, A. J. και F. T. Papageorgiou (επιµ.) (1997). Whose Master’s Voice: The Development of Popular Music in Thirteen Cultures. Westport, London: Greenwood Press

Manuel, P. (1988). Popular Musics of the NonWestern World: An Introductory Survey. Oxford, New York: Oxford University Press

Nettl B., Stone R., Porter J., Rice T. (επιμ.) (2002). The Garland Encyclopedia of World Music (10 τόμοι). New York: Garland

Nettl, B., C. Capwell, I. K.F. Wong και T. Turino (1992). Excursions in World Music. Englewood Cliffs: Prentice Hall

Shelemay, K. K. (2001). Soundscapes: Exploring Music in a Changing World. New York: Norton

Taylor, T. D. (1997). Global Pop: World Music, World Markets

Titon, J. T. (επιµ.) (1984). Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World’s Peoples. New York: Schirmer Books, London: Collier Macmillan Publishers

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ομαδικές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος - Βιωματική προσέγγιση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish