Μουσικές ταυτότητες

Τίτλος Μαθήματος

Μουσικές ταυτότητες

Κωδικός Μαθήματος

MUS7432

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση του ρόλου της μουσικής εντός των διαδικασιών διαμόρφωσης ταυτότητας.

- Κατανόηση της χρήσης και της λειτουργίας της μουσικής στις διαδικασίες ταυτοποίησης ατόμων και ομάδων.

- Εφαρμογή των ως άνω σε μελέτες περιπτώσεω

- Ανάλυση του μουσικού φαινομένου ως ταυτοτικού φαινομένου

- Σύνθεση των επιμέρους διαστάσεων του μουσικού φαινομένου στην διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας

- Αξιολόγηση και ερμηνευτική προσέγγιση

Τρόπος Διδασκαλίας

Συνδιαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος με τους φοιτητές: συζήτηση βασισμένη σε ερεθίσματα που προέρχονται από τη διάλεξη του καθηγητή και από ενδεχόμενες ερωτήσεις ή επισημάνσεις των φοιτητών.

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Ανθρωπολογία της μουσικής

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ηχητικός πολιτισμός

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Χορός και κοινωνία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Παρουσία και επιδράσεις της μουσικής στη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτισμικών οντοτήτων, καθώς και στην διαμόρφωση υποκειμενικοτήτων. Η μουσική ως εξωτερικό σημείο αναφοράς.

Ταυτοτικές στρατηγικές στο πεδίο της μουσικής. Μνήμη και ταυτότητα. Αναπαραστάσεις της μουσικής. Το γούστο στη μουσική. Μουσική και κοινωνικές ιεραρχήσεις. Η μουσική ως πολιτισμικό κεφάλαιο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Bourdieu P., Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, Αθήνα: Πατάκης, 2002

Keil Ch. & A. Vellou-Keil, Bright Balkan morning: Romani lives & the power of music in Greek Macedonia, Middletown: Wesleyan University Press, 2002

Charley G., Jazz in black and white: race, culture, and identity in the jazz community, Westport: Greenwood, 1998

Cuche D., «Κουλτούρα και Ταυτότητα», στο D. Cuche, Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001

Darré A. (ed.), Musique et Politique. Les répertoires de l’identité, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 1996

Giddens A., Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Cambridge University Press, 1991

Herzfeld M., Cultural intimacy: social poetics in the nation-state, New York: Routledge, 1997

Herzfeld M., The poetics of manhood: contest and identity in a Cretan mountain village, Princeton: Princeton University, 1985

Holst-Warhaft, G., «Song, Self-Identity, and the Neohellenic», in Journal of Modern Greek Studies, Vol. 15, N° 2, 1997, σ. 232-238

Magrini T., Music and gender: perspectives from the Mediterranean, Chicago: University of Chicago, 2003

Stokes M., Ethnicity, identity and music: the musical construction of place, Oxford: Berg, 1994

Ζαϊμάκης Γ., «Καταγώγια Ακμάζοντα»: Παρέκκλιση και Πολιτισμική Δημιουργία στο Λάκκο Ηρακλείου. Αθήνα: Πλέθρον, 1999

Ιωάννου Α., «Η "σκυλότητα" εκτός σκυλάδικου: κατανάλωση και ταυτότητες στην Παραλιακή του Πειραιά», στο Δοκιμές, 9-10, σ. 239-262, 2001

Τσιμουρής Γ., «Τραγούδια μνήμης, διαμαρτυρίας και κοινωνικής ταυτότητας: Η περίπτωση των Ρεϊσντεριανών Μικρασιατών προσφύγων», στο Ρ. Μπενβενίστε - Θ. Παραδέλλης (επ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999

Χρηστάκης Ν., Μουσικές Ταυτότητες. Αφηγήσεις ζωής μουσικών και συγκροτημάτων της ελληνικής ανεξάρτητητης σκηνής ροκ, Αθήνα: Τυπωθήτω, 1999

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ομαδικές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος - Βιωματική προσέγγιση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish