Μέσα μαζικής ενημέρωσης και μουσική

Τίτλος Μαθήματος

Μέσα μαζικής ενημέρωσης και μουσική

Κωδικός Μαθήματος

MUS6640

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

6ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της φύσης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων, των θεωριών και των μορφών της επικοινωνίας (διαπροσωπικής, διαμεσολαβημένης και μαζικής), του χαρακτήρα και του ρόλου του κοινού ανά θεωρία και ανά είδος επικοινωνίας

- Κατανόηση της σχέσης των Μέσων με τον πολιτισμό, ως υπόβαθρο για περαιτέρω δραστηριοποίηση στις μορφές μαζικής επικοινωνίας

- Ανάλυση του περιεχομένου και του ρόλου του κοινού των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τη βοήθεια των μοντέλων της θεωρίας της επικοινωνίας

- Εφαρμογή των γνώσεων αυτών για την παρουσίαση και προβολή του πολιτισμού και ειδικότερα της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής από τα ΜΜΕ

- Αξιολόγηση του περιεχομένου των ΜΜΕ

Τρόπος Διδασκαλίας

Διάλεξη, δραδραστική παρουσίαση παραδειγμάτων, χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Ανά δύο εβδομάδες παρουσίαση εργασιών φοιτητών — δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου για διαφορετικό μέσο κάθε φορά (εργαστήριο).

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ηχητικός πολιτισμός

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παραγωγή

Πολιτιστική διαχείριση

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Περιεχόμενο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ο πολιτισμικός του χαρακτήρας. Η έννοια του πολιτισμού και η σχέση του με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η πολιτισμική παραγωγή σε διάφορες μορφές μέσων (CD, CDROM, DVD, Video, Internet κ.λπ.). Μορφές θεάματος. Μουσική πράξη και μουσική ακρόαση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Barthes R. (1998) Εικόνα - μουσική - κείμενο. Μτφρ. Σπανός Γιώργος. Αθήνα: Πλέθρον

Lévy P. (1999) Δυνητική πραγματικότητα. (Realité virtuelle). Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου. Μτφρ. Καραχάλιος Μιχάλης. Αθήνα: Κριτική

McLuhan M. Media οι προεκτάσεις του ανθρώπου. Αθήνα: Κάλβος

McQuail D. (1997) Εισαγωγή στη θεωρία της μαζικής επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης

Thompson J. (1999) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, Αθήνα: Παπαζήσης

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μελέτη βιβλιογραφίας που δίνεται στην τάξη, εργασίες δημιουργίας πολιτιστικού περιεχομένου για διάφορα ΜΜΕ (κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όλοι οι σπουδαστές δημιουργούν κείμενα/εκπομπές που αφορούν στον πολιτισμό για όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά παραδοσιακά ΜΜΕ, αλλά και για τα νέα μέσα, δηλαδή για το διαδίκτυο και για ψηφιακές εκδόσεις).

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική, συμμετοχική διδασκαλία.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Εργαστήριο: Αξιολογούνται όλες οι εργασίες των σπουδαστών και η παρουσίασή τους, αλλά και η κατανόηση των όσων διδάχτηκαν σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Θεωρία: Οι σπουδαστές αξιολογούνται τόσο μέσα από μια γραπτή εργασία, όσο και από τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish