Μεθοδολογία της έρευνας

Τίτλος Μαθήματος

Μεθοδολογία της έρευνας

Κωδικός Μαθήματος

MUS7330

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 7 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 3 άσκηση + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

7 (5+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση των μεθόδων της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαιτέρως δε στο μουσικολογικό πεδίο

- Κατανόηση των τρόπων εφαρμογής των μεθόδων αυτών στα διαφορετικά επίπεδα της έρευνας

- Εφαρμογή των ως άνω στην σύνταξη ατομικού προσχεδίου της πτυχιακής εργασίας

- Ανάλυση των δυνητικών παραμέτρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση εργασίας

- Σύνθεση των δεδομένων της βιβλιογραφίας ή/και της έρευνας πεδίου

- Αξιολόγηση της εξοικείωσης με την μουσικολογική έρευνα και της δυνατότητας διατύπωσης νέων υποθέσεων εργασίας

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση – διάλεξη, με χρήση power point. Αξιοποίηση ιντερνετικών πηγών, ιδιαίτερα βάσεων δεδομένων και πολλαπλής βιβλιογραφίας και δισκογραφίας. Στην άσκηση, εξατομικευμένες υποθέσεις εργασίας με χρήση βιβλιογραφίας.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Τυπικά κανένα. Δεν συνιστάται όμως το μάθημα σε όσους δεν βρίσκονται στο επίπεδο της ανάληψης πτυχιακής εργασίας.

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Όλα ανεξαιρέτως.

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Επιστημολογία της μουσικολογίας. Η φύση της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Διαφορές κοινωνικών και φυσικών επιστημών. Θετικισμός και κριτικές αυτού. Φαινομενολογία, εθνομεθοδολογία και συμβολική διαντίδραση. Τα κανονιστικά και τα ερμηνευτικά «παραδείγματα». Μέθοδοι, τεχνικές και μεθοδολογία. Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις. Απομυθοποιώντας το μεθοδολογικό μονισμό. Εθνογραφία. Οι πολιτικές της εθνογραφίας. Το ζήτημα του αναστοχασμού. Διαχείριση προφορικότητας και γραπτών πηγών. Η δεοντολογία της κοινωνικής έρευνας.

Εργαστήριο:

Μεθοδολογία μουσικολογικής έρευνας. Ζητήματα πηγών και τεκμηρίωσης. Επιτόπια έρευνα. Μελέτες περιπτώσεων.

Στάδια έρευνας. Αρχιτεκτονική δομή μιας εργασίας.

Άσκηση:

Καθοδηγούμενη συγγραφή προσχεδίου έρευνας που αξιοποιείται στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Colajanni, Α. (1993). “Η επανακοινωνικοποίηση ως διαδικασία προσαρμογής του ερευνητή σε μια διαφορετική κοινωνία”, Εθνολογία 2: σελ. 297316

Eco, U. (1994). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Μεταίχμιο

Hammersley, M. and Atkinson P. (1996). Ethnography. Principles in Practice. London: Routledge

Loizos, P. (1992). “Εθνογραφία φιλική προς τους χρήστες; Προβλήματα μεθόδου και γραφής στην ανθρωπολογία”, στο Ευθ. Παπαταξιάρχης - Θοδ. Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, σελ. 373403. Aθήνα: Καστανιώτης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Northedge, A. (2001). Οδηγός για τον Σπουδαστή. Αθήνα: Μεταίχμιο

Βλησίδης Κ. (2002). Για μια βιβλιογραφία του ρεμπέτικου, Αθήνα: Εικοστού Πρώτου

Γέμτος, Π. (1987). Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών (2 τόμ.), Αθήνα

Δρούλια, Λ. - Λ. Λιάβας (1999). Μουσικές της Θράκης. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Έβρος: Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής

Κώστιος, Απ. (2000). Μέθοδος Μουσικολογικής Έρευνας. Αθήνα: Παπαγρηγορίου Νάκας

Παπαγεωργίου, Γ. (επιμ.) (1998). Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδάνος

Μαθησιακές Ασκήσεις

Συγκρότηση ατομικής υπόθεσης εργασίας στη βάση εβδομαδιαίων εργασιών, με ανοιχτή διόρθωση. Μύηση στην έρευνα πεδίου.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διδασκαλία συμμετοχική, μάλιστα δε διαδραστική, με χρήση εποπτικών μέσων. Μελέτες περιπτώσεων.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Στο Εργαστήριο και τη Θεωρία, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Στην άσκηση, ατομική εβδομαδιαία εργασία. Ανοιχτή διόρθωση, με συμμετοχή των φοιτητών. Κριτήριο είναι η δυνατότητα σύνταξης προσωπικής υπόθεσης εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish