Λόγιοι Έλληνες συνθέτες

Τίτλος Μαθήματος

Λόγιοι Έλληνες συνθέτες

Κωδικός Μαθήματος

MUS7222

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας, της πορείας και εξέλιξης της Λόγιας νεοελληνικής μουσικής. Ανασκόπηση των κυριότερων ρευμάτων που αναπτύχθηκαν με βάση τις ιδεολογίες και τις αισθητικές στο χώρο και το χρόνο.

- Κατανόηση όλων των μουσικών χαρακτηριστικών, καθώς και των ιδεολογικών ρευμάτων τα οποία συνοδεύουν την μελέτη της Λόγιας μουσικής εργογραφίας από τις αρχές του 19ου αι. μέχρι τις μέρες μας.

- Εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών σε όλες τις καλλιτεχνικές εκφράσεις της Λόγιας μουσικής. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών αισθητικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται σε σχέση με την νεοελληνική μουσική πραγματικότητα και τον λαϊκό μουσικό πολιτισμό.

- Ανάλυση των βασικών μουσικών χαρακτηριστικών ανά ρεύμα και εποχή όπως, ορχήστρες, φόρμες, ζητήματα εναρμόνισης και ενσωμάτωσης λαϊκών μελωδιών κλπ. Ανάλυση των βασικών ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με την αναζήτηση της εθνικής μουσικής ταυτότητας.

- Σύνθεση της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής κλπ. πραγματικότητας με την ιστορία των ιδεών-αντιλήψεων και την διαμόρφωση και εξέλιξη της Λόγιας νεοελληνικής μουσικής .

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων κατανόησης των βασικών τάσεων και αντιλήψεων γύρω από την λόγια νεοελληνική μουσική δημιουργία.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ακρόαση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών παραδειγμάτων από τη σχετική εργογραφία της Λόγιας νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Λόγια δυτική μουσική

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

Ζητήματα Λαϊκής Μουσικής Ι-IΙΙ

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορία των θεσμών του Ελληνικού κράτους

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Λόγια δυτική μουσική

Μεθοδολογία της έρευνας

Μουσικές ταυτότητες

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Η αυγή της λόγιας ελληνικής μουσικής παραγωγής: Iόνια σχολή. Ο κύκλος Καλομοίρη και η Εθνική σχολή. Σχέσεις Ελληνικής Εθνικής σχολής και λαϊκής παράδοσης. Ιδεολογίες, αισθητικές, πολιτικές. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές μέχρι το μεσοπόλεμο. Η γενιά του ’30 και η Μεγάλη Ιδέα. Ο μοντερνισμός στην ελληνική λόγια παραγωγή: από τους Σκαλκώτα, Μητρόπουλο και Χρήστου, ως τους σύγχρονους προσανατολισμούς. Ηλεκτρονική - ηλεκτροακουστική μουσική και δάνεια παραδοσιακής μουσικής. Όπερα - οπερέτα και δημοτικό τραγούδι.

Εργαστήριο:

Ανάλυση έργων Ελλήνων συνθετών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Kokkonis G., «Composer l’identité nationale : la musique néohellénique au miroir de la littérature musicologique», in Kokkonis G. (επιμέλεια), Création musicale et nationalismes dans le Sud-Est européen, Études Balkaniques 13, 2007

Kokkonis G., La question de la grécité dans la musique néohellénique, De Boccard, Παρίσι 2008

Kαλομοίρης M., H ζωή μου και η τέχνη μου, Nεφέλη, Aθήνα 1988

Λεωτσάκος Γ., Παύλος Καρρέρης, Παπαγρηγορίου-Νάκας, Αθήνα 2003

Μοτσενίγος Σ., Νεοελληνική Μουσική, Αθήνα 1958

Ξανθουδάκης Χ., Καρδάμης Κ., Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, Παπαγρηγορίου-Νάκας, Αθήνα 2003

Ρωμανού Κ., Εθνικής μουσικής περιήγησις, 1901-1912 : ελληνικά μουσικά περιοδικά ως πηγές έρευνας της ιστορίας της νεοελληνικής μουσικής, Κουλτούρα, 1996

Ρωμανού Κ., Ιστορία της έντεχνης νεοελληνικής μουσικής, Κουλτούρα, Αθήνα 2000

Συμεωνίδου A., Λεξικό Eλλήνων συνθετών, Φ. Nάκας, Aθήνα 1995

Φράγκου-Ψυχοπαίδη O., H εθνική σχολή μουσικής, προβλήματα ιδεολογίας, Ίδρυμα Mεσογειακών Mελετών, Aθήνα 1990

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον ακρόαση και ανάλυση μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών και συζήτηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την μελέτη της Λόγιας νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα αναλυτικής παρουσίασης των χαρακτηριστικότερων έργων (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish