Ιστορική τεκμηρίωση και μουσική έρευνα

Τίτλος Μαθήματος

Ιστορική τεκμηρίωση και μουσική έρευνα

Κωδικός Μαθήματος

MUS6331

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 άσκηση)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

6ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση και εξοικείωση του σπουδαστή με τα θεωρητικά προβλήματα της επιστήμης της ιστορίας, τη μεθοδολογία της και τους τρόπους γραφής της ιστορίας, ώστε να υπάρχει περαιτέρω εμπλουτισμός και μία ακόμα ερευνητική θεώρηση στη μουσικολογική έρευνα .

- Κατανόηση όλων των μεθοδολογικών εργαλείων για την πρόσληψη της ιστορίας ως πλαισίου, ώστε να εντάσσεται η μουσικολογική έρευνα σε συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

- Εφαρμογή όλων των μεθοδολογικών εργαλείων της ιστορίας με στόχο την προσέγγιση των σχετικών πολιτισμικών και μουσικών τεκμηρίων και αρχειακού υλικού. Προσπάθεια δημιουργίας ερευνητικής συνείδησης στο σπουδαστή και εφαρμογή στη μουσικολογική έρευνα.

- Ανάλυση του ρόλου των μουσικών τεκμηρίων ως ιστορικών πηγών στην προσέγγιση του παρελθόντος.

- Σύνθεση των αφηγήσεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές φωνές του παρελθόντος.

- Αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχουν τα μουσικά τεκμήρια ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνευτική πρόταση στην προσέγγιση της ιστορίας, αλλά και ένταξη της ιστορικής αφήγησης ως απαραίτητου πλαισίου οργάνωσης της μουσικολογικής έρευνας.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαπροσωπική – Διαδραστική παρουσίαση με υποστήριξη από εποπτικά μέσα, όπως χάρτες και αρχειακά έγγραφα. Αξιοποίηση της τηλεεκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διοικητικοί και οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος – 20ός αι.)

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους

Μεθοδολογία της έρευνας

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Τι είναι η επιστήμη της ιστορίας. Ιστοριογραφικές σχολές: θετικισμός, ιστορικός υλισμός, σχολή των Annales, μικροϊστορία, στρουκτουραλισμός, μεταμοντερνισμός. Τοπική ιστορία – η ιστορία των πόλεων. Αρχεία κρατικά, τοπικά, εθνικά. Τεκμήρια προφορικής ιστορίας. Πηγές (άμεσες, έμμεσες, ανέκδοτες και μη), βιβλιογραφία.

Άσκηση:

Βηματική σύνταξη εργασιών με μουσικολογική-πολιτισμική στόχευση για τις οποίες απαιτείται έρευνα αρχείου ή/και επεξεργασία πηγών-τεκμηρίων με εφαρμογή ιστορικής μεθόδου. Ανάδειξη πολιτισμικών φαινομένων και μουσικών τεκμηρίων, αξιοποίηση ή/και εμπλουτισμός υφιστάμενων αρχειακών συλλογών με οπτικοακουστικό υλικό.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Αρώνη-Τσίχλη Κ., Ιστορικές σχολές και μέθοδοι. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Παπαζήσης, Αθήνα 2008

Ίγκερς Γκ., Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού. Μετάφραση: Παρασκευάς Ματάλας, Νεφέλη, Αθήνα 1999

Κόκκινος Γ., Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998

Πλουμίδης Γ., Ιστορική Μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), Διονύσης Νότη Καραβίας, Αθήνα 2010

Ψαράς Ι.Δ., Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001

Le Goff J., Ιστορία και μνήμη, Νεφέλη, Αθήνα 1998

Μαθησιακές Ασκήσεις

Γραπτές εργασίες.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με παρουσίαση, συζήτηση των φοιτητών και επεξεργασία ιστορικών πηγών που διανέμονται στην τάξη. Επίσης, γίνονται μικρές μελέτες (ο φοιτητής ως ερευνητής) με συλλογή μουσικών τεκμηρίων και ένταξή τους στο ιστορικό πλαίσιο.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις και εργασίες.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish