Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Τίτλος Μαθήματος

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Κωδικός Μαθήματος

MUS2012

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 6 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 άσκηση + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

2ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

7 (4+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης της έννοιας της τροπικότητας στη Δύση. Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης του εκάστοτε οργάνου δεξιότητας

- Κατανόηση των επιμέρους συνιστωσών των τροπικών συστημάτων (μελωδία-αρμονία) στη Δύση. Κατανόηση της θέσης και του ρόλου του εκάστοτε οργάνου δεξιότητας σε ιδιώματα της Ανατολικής Μεσογείου

- Εφαρμογή του δυτικού τροπικού συστήματος πάνω στο όργανο. Εξέλιξη ικανότητας μουσικής γραφής και ανάγνωσης

- Ανάλυση της σχέσης μεταξύ της τροπικής μελωδικής ανάπτυξης και της εναρμόνισής της

- Σύνθεση γνώσεων από τα πεδία μουσικής θεωρίας και πράξης με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια ανάλυσης, καταγραφής και ερμηνείας των παραδόσεων αυτών

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από xρήση μουσικών οργάνων, εποπτικών και κυρίως ακουστικών μέσων καθώς και ειδικών λογισμικών για την ανάλυση μελωδικών παραδειγμάτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Μουσική πληροφορική

Στοιχεία ακουστικής & Οργανοποιία

Στοιχεία βυζαντινής μουσικής – Ψαλτική

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Τρόποι τροπικού συστήματος. Δομή, υπομονάδες, μεταβάσεις-μετατροπίες. Ιστορική ανασκόπηση. Γενικά στοιχεία εναρμόνισης. Στοιχεία ρυθμολογίας.

Άσκηση:

Ζητήματα μελωδικού και ρυθμικού σολφέζ - ντικτέ και εξάσκηση στην ανάγνωση παρτιτούρας. Ανάγνωση παρτιτούρων οδηγών και ρυθμικών σχημάτων. Εξάσκηση σε θέματα μουσικής σημειογραφίας.

Εργαστήριο:

Ασκήσεις τεχνικής εκτέλεσης. Εφαρμογή των λαϊκών δρόμων. Μελέτη λαϊκών και παραδοσιακών κομματιών από το σχετικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου, είτε συγκεκριμένων περιοχών είτε συγκεκριμένων εποχών. Σολιστική προσέγγιση - συνοδευτική προσέγγιση, τοπικές υφολογικές διαφοροποιήσεις μουσικής εκτέλεσης. Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικής συγκεκριμένων τοπικών μουσικών αντιπροσώπων ανά όργανο. Η δυσκολία των εφαρμογών αυτών είναι προοδευτικά αυξανόμενη στην πορεία των εξαμήνων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Mutlu Umit, Kanun Metodu, Izmir 1998

Torun Mutlu, Ud Metodu, caglar yayinlari, Istanbul 2000

Αγγουριδάκης Λ., Τα κρουστά, ΝΤΟΡΕΜΙ, Θεσ/νίκη 1997

Βούλγαρης E. - Βανταράκης Β., Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Σμυρναίικα και πειραιώτικα ρεμπέτικα: 1922 - 1940 Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2007

Νικολόπουλος Χρ., Δρόµοι της ελληνικής µουσικής, Νάκας, Αθήνα

Παύλου Λ., Το τουµπελέκι και οι ρυθµοί µέσα από τους χορούς, τα τραγούδια και τους οργανικούς σκοπούς, Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2006

Τσαρδάκας Α., Το κανονάκι στις 78 στροφές, Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2008

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη ασκήσεων που δίδονται στην τάξη και αφορούν στην εξάσκηση στην ερμηνεία των λαϊκών δρόμων και της εναρμόνισής τους.

Κατ’ οίκον μελέτη πάνω στο όργανο ασκήσεων και μελωδικών κομματιών του ιδιαίτερου ρεπερτορίου του οργάνου δεξιότητας, ο βαθμός δυσκολίας των οποίων αυξάνεται ανάλογα με το εξάμηνο.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (ξεχωριστά για την θεωρία και την άσκηση). Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του τροπικού συστήματος των λαϊκών δρόμων και της εναρμόνισής τους (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα στην δι' ακοής αναγνώριση δρόμων και συγχορδιών (Άσκηση).

Στο Εργαστήριο αξιολογείται η αποκτηθείσα δεξιότητα στο όργανο σε επίπεδο τεχνικής και ύφους καθώς και η ικανότητα απόδοσης όλων των βασικών στοιχείων που διδάχθηκαν στο θεωρητικό σκέλος (οι απαιτήσεις αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με το εξάμηνο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish