Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

Τίτλος Μαθήματος

Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

Κωδικός Μαθήματος

MUS3544

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 3 ώρες/εβδομάδα, θεωρία

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

3ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

3

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας των βαλκανικών λαών κατά την εποχή της νεωτερικότητας, των πολιτικών κινήσεων, της συγκρότησης των εθνικών κρατών, των γραφειοκρατικών μηχανισμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και τη διοικητική μεταβολή των εθνικών κρατών, τις επαναστατικές διεργασίες και τις οικονομικές πραγματικότητες.

- Κατανόηση όλων των μεθοδολογικών εργαλείων και τεκμηρίων για την πρόσληψη της νεώτερης ιστορίας, από τα διοικητικά έγγραφα έως και την καταγραφή απλών μαρτυριών, ώστε να γίνει η προσέγγιση της ιστορικής περιόδου.

- Εφαρμογή όλων των μεθοδολογικών εργαλείων για την προσέγγιση του σχετικού αρχειακού υλικού με σκοπό να αναδειχθούν οι φωνές του παρελθόντος χωρίς την αναγκαία διαμεσολάβηση του ενεστώτος χρόνου.

- Ανάλυση του ρόλου των ιστορικών πηγών στην προσέγγιση του παρελθόντος και στη σύνταξη του σχετικού υλικού για τη προσέγγιση του γνωσιακού στόχου.

- Σύνθεση των επιμέρους και συχνά αντικρουόμενων αφηγήσεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να αναδειχθούν οι επιρροές του εθνικισμού για την προσέγγιση του παρελθόντος.

- Αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχουν τα τεκμήρια ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνευτική πρόταση στην προσέγγιση και κατανόηση του ιστορικού χρόνου και της μετα-εθνικής αφήγησης.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαπροσωπική – Διαδραστική παρουσίαση με υποστήριξη από εποπτικά μέσα, όπως χάρτες και αρχειακά έγγραφα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Μεθοδολογία της έρευνας

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Ο Διαφωτισμός και η επίδρασή του στη ΝΑ Ευρώπη. Οικονομικές δομές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας – Μεταρρυθμίσεις. Ο όρος «Βαλκάνια». Τα Βαλκάνια στην εποχή των εθνικισμών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (επιμ.), Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ιε΄-ιθ΄ αι., Μέλισσα, Αθήνα 1979

Goldsworthy Vesna, Ruritania, Ανακαλύπτοντας τα Βαλκάνια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004

Mazower Marc, Τα Βαλκάνια, Πατάκης, Αθήνα 2002

Pavlowitch Stevan K., Ιστορία των Βαλκανίων, 1804-1945, Βάνιας, Θεσαλονίκη 2005

Todorova Maria, Βαλκάνια, η δυτική φαντασίωση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000

Καστελλάν Ζωρζ, Η Ιστορία των Βαλκανίων (14ος-20ός αι.), Γκοβόστης, Αθήνα χ.χ.

Σφέτας Σπυρίδων, Εισαγωγή στη Βαλκανική ιστορία Ι. Από την οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο (1354-1918), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009

Σφέτας Σπυρίδων, Εισαγωγή στη Βαλκανική ιστορία ΙΙ. Από τον Μεσοπόλεμο στη λήξη του Ψυχρού Πολέμου (1919-1989), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011

Σταυριανός Λευτέρης Σ., Τα Βαλκάνια μετά το 1453, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007

Μαθησιακές Ασκήσεις

Δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης κειμένων κατ’ οίκον.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με παρουσίαση, συζήτηση των φοιτητών και επεξεργασία ιστορικών πηγών που διανέμονται στην τάξη.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η ικανότητα πρόσληψης των μελετώμενων ζητημάτων με διαβαθμιζόμενη δυσκολία και με πρότυπο την αντίστοιχη εξέταση τριμήνου των αμερικανικών πανεπιστημίων.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish