Ανθρωπολογία της μουσικής

Τίτλος Μαθήματος

Ανθρωπολογία της μουσικής

Κωδικός Μαθήματος

MUS4422

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

4ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση των βασικών αρχών κοινωνικής θεωρίας

- Κατανόηση των πολιτισμικών / κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών κατασκευής, εννοιολόγησης, οροθέτησης και πρόσληψης του μουσικού φαινομένου

- Εφαρμογή των ως άνω σε μελέτες περιπτώσεων

- Ανάλυση του μουσικού φαινομένου ως συνολικού κοινωνικού φαινομένου

- Σύνθεση των μουσικολογικών, επττελεστικών, αισθητικών και λειτουργικών διαστάσεων του μουσικού φαινομένου

- Αξιολόγηση και ερμηνευτική προσέγγιση

Τρόπος Διδασκαλίας

Διάλεξη - Συζήτηση - Χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ηχητικός πολιτισμός

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Μεθοδολογία της έρευνας

Μουσικές ταυτότητες

Μουσικές του κόσμου

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Χορός και κοινωνία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μελέτη των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και μιλούν για τη μουσική. Η μουσική ως πολιτισμός. Η μουσική ως συμβολικό σύστημα. Μουσική και τέχνη. Μουσική και μαζική κοινωνία. Μουσική και γλώσσα. Μουσική και βίωμα/συναίσθημα, έκφραση. Μουσική και ενσωματισμός. Μουσική και διαδικασίες ταυτοποίησης. Αισθητική αξία και ιδεολογία. Το ιδεολόγημα του «αυθεντικού». Οριενταλισμός και εξωτισμός. Μουσική και τόπος. Τάξη, σεξουαλικότητα και φύλο. Παγκοσμιοποίηση και οι πολιτικές της μουσικής του κόσμου. Παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Δίκτυα διασποράς και διάχυσης. Η δημιουργικότητα στη μουσική.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Clayton, M. et al (eds) (2003). The Cultural Study of Music. A critical introduction. Chicago. Chicago University Press

Cowan, J. (1993). “Politics, Identity and popular Music in Contemporary Greece”. Kampos: Cambridge Papers in Modern Greek 1, pp.122

Magrini, T. (ed.) (2003). Music and Gender. Perspectives from the Mediterranean. Chicago. Chicago University Press

Middleton, R. (1990). Studying Popular Music. Milton Keynes: Oxford University Press

Qureshi, R. (2000). “How does music mean?” American Ethnologist 27(4), pp. 805838

Qureshi, R. (2000a). “Confronting the Social: Mode of Production and the Sublime for (Indian) Art Music.” Ethnomusicology 44(1), pp. 1538

Sant Cassia, P. (2000). “Exoticising Discoveries and Extraordinary Experiences: Traditional Music, Modernity, and Nostalgia in Malta and Other Mediterranean Societies”. Ethnomusicology 44 (2), pp. 281301

Stokes, M. (1992). The Arabesk debate: music and musicians in modern Turkey. Oxford: Clarendon

Stokes, M. (ed.) (1997). Ethnicity, identity and music: The musical construction of place. Oxford: Berg

Toynbee, J. (2000). Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions. London: Arnold

Wade, P. (2000). Music, Race & Nation. Musica Tropica in Colombia. Chicago: Chicago University Press

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ομαδικές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος - Βιωματική προσέγγιση

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish