Ηχητικός πολιτισμός

Τίτλος Μαθήματος

Ηχητικός πολιτισμός

Κωδικός Μαθήματος

MUS2430

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

2ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα είναι τα εξής: 

- Γνώση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ήχος στην καθημερινότητα.

- Κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι ήχοι αποκτούν κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα.

- Ανάλυση των παραμέτρων της κοινωνικής – πολιτικής λειτουργίας του ήχου.

- Αξιολόγηση των ηχητικών μορφωμάτων με βάση μια πολύπλευρη οπτική, που δεν περιορίζεται στην «τεχνική» φύση της μουσικής.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Ανθρωπολογία της μουσικής

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορική τεκμηρίωση και μουσική έρευνα

Μεθοδολογία της έρευνας

ΜΜΕ και Πολιτισμός

Μουσικές ταυτότητες

Μουσική Παιδαγωγική I και ΙΙ

Μουσική παραγωγή

Πολιτιστική διαχείριση

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Εξετάζεται η παρουσία και οι επιδράσεις του ήχου και του θορύβου στα πολιτισμικά συμφραζόμενα της καθημερινότητας, καθώς και οι τρόποι πρόσληψής του ήχου και του θορύβου από τον άνθρωπο. Εξετάζονται οι κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί παράμετροι στην παραγωγή και πρόσληψη του ήχου. Η θεματική εστιάζεται σε έννοιες όπως «ηχοτοπίο», «ακουστιμολογία», «ηχητικότητα», «ηχητικό περιβάλλον», «ηχητική και ακουστική κουλτούρα» στα πολιτισμικά συστήματα. Διερευνάται η πολιτική διάσταση της μουσικής και, δι’ αυτής, ο ρόλος της στη διαμόρφωση συστημάτων αξιών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Attali J., Θόρυβοι, Ράππα, Αθήνα 1991

Bourdieu P. The field of cultural production, Columbia University Press 1993

Bull M. - Back L. (επ.), The auditory culture reader, Berg, Oxford 2003

Goody J., The interface between the written and the oral, Cambridge University Press, Cambridge 1987

Levi-Strauss C., Κοιτάζω, ακούω, διαβάζω, Γκοβόστης, Αθήνα 1992

Ligeti G., «Music and politics», Perspectives of new music 16/2, 1978, p. 19-24

Shelemay K. K., Soundscapes: Exploring Music in a Changing World, Norton, New York 2001

Stokes M., «Music and the global order», Annual Review of Anthropology 33, 2004, p. 47-72

Πανόπουλος Π., Από την Μουσική στον Ήχο. Εθνογραφικές Μελέτες των S. Feld-M. Roseman-A. Seeger, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2005

Μαθησιακές Ασκήσεις

Μελέτες περιπτώσεων, αλλά και επιτόπιες έρευνες. Έμφαση στην αξιοποίηση του διαδικτύου και του κινηματογράφου. Ακρόαση και ανάλυση μουσικών παραδειγμάτων. Ηχογραφήσεις και αναλύσεις ηχοτοπίου.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Συμμετοχική και βιωματική, με υπόδυση ρόλων και μελέτες περίπτωσης. Διαλέξεις, ακρόαση και ανάλυση μουσικών παραδειγμάτων.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολόγηση της πρωτοτυπίας, αλλά και της τεκμηρίωσης των εφαρμοσμένων προσεγγίσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish