Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Τίτλος Μαθήματος

Xορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Κωδικός Μαθήματος

MUS5622

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

5ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της εθνολογίας και της ανθρωπολογίας του χορού προκειμένου, δια μέσου της απόκτησης των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των μη λεκτικών μορφών επικοινωνίας και έκφρασης, όπως η μουσική και ο χορός

- Κατανόηση του φαινομένου του χορού μέσα από αυτό της μουσικής, δεδομένου ότι τα δυο τους συνδέονται άρρηκτα στο γενεσιουργό τους πλαίσιο. Κατανόηση του ορχηστικού φαινομένου ως μέσου διαπραγμάτευσης και έκφρασης της πολιτισμικής ταυτότητας.

- Εφαρμογή των παραπάνω για μελέτη περιπτώσεων που αφορούν το φαινόμενο του χορού στον ελλαδικό χώρο.

- Ανάλυση των περιπτώσεων αυτών σε σχέση με το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο.

- Σύνθεση και ερμηνεία των φαινομένων που σχετίζονται με το χορό ως συνολικά κοινωνικά φαινόμενα.

- Αξιολόγηση των δεδομένων στη συγχρονία και τη διαχρονία.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διάλεξη - Συζήτηση - Χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Διδασκαλία χορού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ανθρωπολογία της μουσικής

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Μουσικές ταυτότητες

Χορός και κοινωνία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Η όρχηση ως κοινωνικό φαινόμενο. Χορός - Άτομο και Κοινωνία / Προσωπική Έκφραση - Συλλογική Ταυτότητα. Ερμηνευτική προσέγγιση του χορού: εθνοχορολογικές παρουσιάσεις λαϊκών χορευτικών δρωμένων στη διαχρονική εξέλιξή τους, μεθοδολογικά εργαλεία, θεωρητικό πλαίσιο. Διαπραγμάτευση και διαμόρφωση των πολιτισμικών χορευτικών πρακτικών στο επίπεδο επικοινωνίας και έκφρασης κοινωνικών ομάδων, διαμόρφωση τοπικών χορευτικών πολιτισμών (local cultures) στον βαλκανικό, και κυρίως στον ελληνικό αγροτικό και αστικό χώρο. Μελέτη της ελληνικής χορευτικής ταυτότητας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα τέλη του 18ου αι. μέχρι και σήμερα, σε συνδυασμό με την εξελικτική πορεία των κυριότερων κρατικών και ιδιωτικών φορέων ορχηστικής έρευνας και διδασκαλίας στην Ελλάδα.

Στο εργαστηριακό μέρος προσεγγίζονται κινητικά όλες οι παραπάνω παραδειγματικές περιπτώσεις τοπικών χορευτικών πολιτισμών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Cowan J., Η πολιτική του σώματος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998

Hunt Y., Traditional dance in Greek culture, Εκδόσεις Μουσικού λαογραφικού Αρχείου, Αθήνα 1996

LynneHanna J., To dance is human. A theory of Nonverbal communication, University of Chicago Press, Σικάγο 1979

Margulis L., Ο χορός του μυστηρίου η εξέλιξη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, μτφ. Ν. Δούκας, ΝΙΚΚΑΝ, Αθήνα 1994

Royce A., The Anthropology of Dance, Indiana University Press, Bloomongton 2004

Schott Billmann F., Όταν ο χορός θεραπεύει: η θεραπευτική λειτουργία του χορού: ανθρωπολογική προσέγγιση, μετάφραση Λ. Χρυσικοπούλου ; επιμέλεια Κ. Μαρούσου, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1997

Δρανδάκης Ε., Ο αυτοσχεδιασμός στον Ελληνικό χορό, Αθήνα 1993

Λουτζάκη P. (επιμ), περιοδικό Eθνογραφικά 8: 1126, 1991. Αφιέρωμα στην Ανθρωπολογία του Χορού «Για μια ανθρωπολογία του χορού»

Μωϋσιάδης Π., Ελληνικοί χοροί της Θράκης, 2η εκδ. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, 1994

Παναγιωτοπούλου Α., Zήκος I., Φαινομενολογία του Eλληνικού παραδοσιακού χορού, Τέλεθρον, Αθήνα 1990

Στράτου Δ.Ν., Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: ζωντανός δεσμός με το παρελθόν, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1979

Στράτου Δ.Ν., Μια παράδοση, μια περιπέτεια: οι ελληνικοί λαϊκοί χοροί, πρόλογος Christian Zervos, 2η εκδ., Γκόνης, Αθήνα 1973

Τσιλιμίγκρα Κ.Π., Ο χορός: ιστορία, εκπαίδευση, δημιουργία, Μέλισσα, Αθήνα 1983

Τυροβολά Β., Ελληνικοί χορευτικοί ρυθμοί, Gutemberg, Αθήνα 1996

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ομαδικές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος - Βιωματική προσέγγιση

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish